بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910595604
نام و نام خانوادگي : فاطمه کريمی سليمی
عنوان پایان نامه : تحليل پوششی داده ها با DMUهای ناهمگن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : قاسم توحیدی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پيشنهاد اصلی تحليل پوششی داده¬ها ، ارائه روشی برای ارزيابی کارايی نسبی يک مجموعه از واحدهای تصميم¬گيرنده همگن است، به اين معنا که همه واحدها از ورودی¬ها و خروجی¬های مشابه استفاده می¬کنند. با اين حال در برخی شرايط، فرض همگن بودن در ميان واحدها ممکن است عملی نباشد. ارزيابی کارايی در غياب همگن بودن ، اهميت موضوع چگونگی مقايسه منصفانه يک واحد با واحدهای ديگر، که همه آنها ممکن است دقيقا در يک "کسب و کار نباشند را افزايش می¬دهد. مشکل مربوط و چيزی که در مطالعات به طورگسترده مورد بررسی قرار گرفته، مشکل از دست دادن داده¬ها است. يک واحد، يک خروجی خاص را توليد می¬کند، اما ارزش آن شناخته شده نيست. يک روش ارائه شده برای رسيدگی به اين مشکل ايجاد يک مقدار برای خروجی از دست رفته (به عنوان مثال، جايگزين کردن صفر و يا در نظر گرفتن ميانگين مقادير شناخته شده) و استفاده از آن برای پر کردن کاستی¬ها است.با اين حال در برخی مواقع مشکل اصلی اين نيست که داده¬های خروجی برای واحدهای تصميم گيرنده خاصی از دست رفته، بلکه اين است که خروجی توليد نشده است. ما در اين¬جا استدلال می¬کنيم که اگر يک واحد تصميم¬گيرنده برای توليد يک خروجی خاص انتخاب نشده و يا به هر دليل نمی¬تواند آن خروجی را توليد کند، اختصاص مصنوعی يک مقدار صفر و يا در بعضی مواقع ميانگين برای عاملی که وجود ندارد، می تواند نامناسب باشد. در پژوهش حاضر ما مدل های تحليل پوششی داده¬ها را برای ارزيابی کارايی نسبی مجموعه¬ای از واحدهای تصميم¬گيرنده ناهمگن، بررسی می¬کنيم.سپس از اين مدل¬ها برای بررسی کارايی مجموعه¬ای از کارخانه¬های توليدی استفاده می¬نماييم.
كلمات كليدي : داده، DMU، DMUهای ناهمگن
تاريخ دفاع : 1395-06-21