بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930704913
نام و نام خانوادگي : مصطفی آلاله
عنوان پایان نامه : بررسی پلی¬مورفیسم ژن VMAT2 در افراد جامعه ایران به منظور بررسی فرضیه GOD GENE
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رودابه بهزادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
جلیل فلاح مهرآبادی
چكيده : به گفته دانشمندان ژنتیک یکی از عواملی است که می تواند بر بسیاری از حالات و رفتار انسان تاثیرگذار باشد. پس از آنکه ژنتیک رفتار به عنوان یکی از شاخه های علوم شناخته شد، تحقیقات گسترده ای بر روی حالات و رفتار و تاثیر ژنتیک بر روی آنها صورت گرفت. در سال 2004، زمانی که دین همر فرضیه God Gene را مطرح نمود، واکنش های جنجال برانگیزی را به دنبال داشت. او در فرضیه خود عنوان نموده که بین ایمان و سطح مذهبی و ژنتیک رابطه ای وجود دارد و ژنی که این ارتباط را برقرار می کند، VMAT2 نام دارد. او پس از بررسی ها و شناسایی پلی مورفیسم های مختلف این ژن، به موتاسیون بین A و C اشاره می کند و عنوان می کند که هرچه میزان C در نقاطی از این ژن بیشتر باشد، سطح مذهبی فرد بیشتر، و هرچه میزان A آن بیشتر باشد سطح مذهبی فرد کمتر است. در این پژوهش، ما پس از نمونه گیری از تعدادی از افراد جامعه و استخراج DNA آنها از نمونه خون و همچنین PCR بخشی از ژن VMAT2 به بررسی پلی مورفیسم های این ژن پرداختیم. پس از بررسی های بعمل آمده از پلی مورفیسم و مشاهده ارتباط آن با پرسشنامه ها، مشخص شد که پلی مورفیسم در موقعیت 71 اینترون 7 ژن VMAT2 مشابهت هایی با فرضیه عنوان شده دارد. به طور کلی فرکانس ژنوتیپ C-، 33% بوده و این فرکانس در مشاهدات همر 28% می باشد. همچنین پلی مورفیسم های نواحی 52 و 54 اینترن 7 نیز با داده های همر تشابهات دارد. در پایان می توان گفت علیرغم اینکه ژنتیک می تواند تاثیری بر روی سطح معنویت داشته باشد، اما این ژن تنها عامل برای کاهش یا افزایش سطح معنویت نمی باشد و عوامل دیگری همچون نحوه زندگی، محیط، خانواده و ... نیز می تواند تاثیرگذار باشند.
كلمات كليدي : پلی¬مورفیسم، ژن VMAT2، فرضیه GOD GENE، Funvax
تاريخ دفاع : 1396-10-30