بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920528693
نام و نام خانوادگي : آيدا ايراني ملك كيان
عنوان پایان نامه : بررسی نقش معیار انسان مداری در میزان موفقیت طرح های شهری اجرا شده در دهه 80 (مطالعه موردی:طرح های بهسازی و نوسازی منطقه 12 شهر تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود رضایی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در اثر تسلط خودرو بر شهر ؛ کیفیت مقیاس انسانی در توسعه شهری و به طور خاص طرح های بهسازی و نوسازی در چند دهه اخیر به بوته فراموشی گذاشته شده است. در پی آن نظریه پردازان و حرفه مندان رشته های شهرسازی و معماری به دنبال زنده سازی فضاهای شهری در راستای کیفیت انسان مداری اقدام به تعریف نظریات ، معیارها و کاربست طرح های توسعه شهری نموده اند. در دهه 80 بسیاری از طرح های شهری بهسازی و نوسازی در منطقه 12 تهران اجرا شده اند که بعضی از این طرح ها از بعد مقیاس انسانی موفق بوده و بعضی دیگر شکست خورده اند. زندگی شهری زمانی به اوج خود می رسد که شهر در خدمت انسان باشد نه در خدمت اتومبیل ؛ به این ترتیب شهر و شهروند در جایگاه و نقش بایسته خود قرار می گیرند و زمینه حضور مردم در فضاهای شهری فراهم می شود.این پژوهش با هدف بررسی نقش و اهمیت معیار انسان مداری(مقیاس انسانی) در میزان موفقیت طرح های بهسازی و نوسازی شهری که در دهه 80 شمسی در منطقه 12 شهر تهران اجرا شده اند انجام شده است.مفاهیم و تفاسیر مقیاس انسانی از سه منظر بررسی شده اند.ویژگی های طرح های بهسازی و نوسازی شهری تبیین گشته و معیارهای موفقیت طرح های شهری با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با صاحب نظران و روش دلفی و همچنین با استفاده از نظریات نظریه پردازان استخراج و طبقه بندی گشته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند و میزان رعایت و تاثیر معیار مقیاس انسانی در طرح های برتر سنجیده شده است.
كلمات كليدي : مقياس انساني ، طرح بهسازي و نوسازي ، معيارهاي موفقيت ، منطقه 12 شهر تهران
تاريخ دفاع : 1995-12-11