بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940203252
نام و نام خانوادگي : علیرضا منفرد فردین فر
عنوان پایان نامه : ارایه یک مدل مكان يابي مراكز هاب در یک شبکه پوشش کامل با درنظر گرفتن شعاع انعطاف پذیر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید اسماعیل نجفی
استاد مشاور () : ,
چكيده : با افزایش روز افزون و چشمگیر جمعیت در جهان، تقاضا برای حمل و نقل کالا، انسان و اطلاعات بین نقاط مبدا و مقصد در حال افزایش است و برای ارسال این اطلاعات و کالا و خدمات، به ارتباطات مستقیم بین نقاط مبدا و مقصد احتیاج است که برقراری چنین ارتباطات مستقیم بین مبدا و مقصد نیاز به صرف هزینه و زمان و انرژی زیادی می باشد. بنابراین برای جلوگیری از ارتباطات مستقیم بین مبدا و مقصد و صرف هزینه های کمتر از شبکه های هاب استفاده می کنیم. مسائل مکانیابی هاب یکی از مسائل جدید و پرکاربرد در حوزه ی مسائل کلاسیک مکانیابی تسهیلات می باشند که کاربردها ی مختلفی در زمینه حمل و نقل، ارتباطات، ارسال مرسولات پستی و غیره دارند. هابها تسهیلاتی هستند که به عنوان نقاط تعویض، انتقال و طبقه بندی جریان بین نقاط مبدا و مقصد در شبکه کاربرد دارند. همچنین از آنجاییکه توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و افزایش حمل و نقل ها ممکن است تاثیرات منفی بر روی محیط زیست داشته باشد، بنابراین توجه به کاهش مصرف سوخت در شبکه های هاب امری بسیار مهم و ضروری است. البته در طراحی یک شبکه هاب توجه به مسئولیت اجتماعی و مسائلی مانند افزایش تعداد فرصت های شغلی هم می تواند مطرح باشد، که در صورت توجه به هر سه بعد اقتصادی، محیطی و اجتماعی در طراحی شبکه هاب، مفهوم مسئله مکانیابی هاب پایدار مطرح می شود. به طور کلی مسائل پایدار شامل سه بعد اقتصادی، محیطی و اجتماعی به صورت همزمان می باشند. در این پژوهش یک مدل چند هدفه به منظور طراحی یک شبکه هاب پایدار ارائه می شود که در آن افق برنامه ریزی مسئله چند دوره ای در نظر گرفته شده است و امکان تغییر شعاع پوشش گره های هاب در هر دوره از افق برنامه ریزی مسئله وجود دارد. اهداف مدل ارائه شده در این تحقیق، حداقل کردن هزینه ها، کاهش میزان آلودگی هوا از طریق کاهش مصرف سوخت و حداکثر کردن فرصتهای شغلی ایجاد شده می باشد. به منظور حل مدل ارائه شده در این تحقیق از نرم افزار گمز و همچنین الگوریتم های فراابتکاری استفاده می شود. کلمات کلیدی: مسئله مکانیابی هاب، پایداری، چند دوره ای، پوشش کامل، شعاع پوشش انعطاف پذیر
كلمات كليدي : مسئله مکانیابی هاب، پایداری، چند دوره ای، پوشش کامل، شعاع پوشش انعطاف پذیر
تاريخ دفاع : 1397-06-19