بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900758502
نام و نام خانوادگي : علیرضا نوروزی
عنوان پایان نامه : طراحی وشبیه سازی افزاره با قابلیت بالای حرکت الکترون مبتنی بر ALGaAs جهت استفاده در طراحی تقویت کننده های کم نویز (LNA) باند بالا مایکروویو و موج میلیمتری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا کاشانی نیا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
چكيده : تحقيق حاضربه طراحی وتحلیل ساختاریک ترانزیستور AlGaAs/GaAs-HEMTباطول گیت um25/. وهمچنین استفاده ازاین افزاره برای طراحی یک تقویت‌کننده‌کم‌نویزباندباریک درفرکانس GHz5/1 می‌پردازد.دراین راستا ابتداافزاره موردنظررادرنرم افزارسیلواکو طراحی وپس ازانجام شبیه‌سازی مشخصه‌های الکتریکی وهم چنین مشخصه‌های نویزمایکروویوآن رابررسی می نماییم. افزاره عددنویزمینیممdB8/1= NFminوهم چنین ماکزییم گین دردسترسdB2/20= GMAرادرفرکانس 10گیگا هرتزازخود نشان داده است. درادامه بااستخراج پارامترهای پراکندگی یاهمان S-PARAMETER وهمچنین پارامترهای نویزترانزیستوروایجادیک فایلS2Pدرنرم افزارADSتقویت کننده کم نویز درفرکانس 5/1گیگا هرتز طراحی شده است. وعدد نویزوبهره آن به ترتیب برابرdB77/1وdB50/12می باشد.
كلمات كليدي : الکترون ، ALGaAs ، مایکروویو
تاريخ دفاع : 1396-06-22