بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940107405
نام و نام خانوادگي : فاطمه گلباغی
عنوان پایان نامه : استخراج اسید هیالورونیک از تاج خروس و استفاده از آن در تهیه غشاء¬ ترمیم زخم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شاهرخ شجاعی
استاد مشاور () : ,
چكيده : بهبود زخم یک فرآیند فیزیولوژیک است که در موجودات زنده در پاسخ به آسیب¬های حاد و مزمن ناشی از پدیده¬های فیزیکی و سوختگی اتفاق می¬افتد. طیف وسیعی از پلیمرهای زیستی مصنوعی و طبیعی برای ساخت زخم¬پوش¬ها معرفی‌شده‌اند که بازسازی بافت و فرآیند ترمیم را تسهیل می¬کنند. در پژوهش حاضر زخم¬پوش دولایه متشکّل از کامپوزیت پلی¬کاپرولاکتون/هیالورونیک اسید طراحی‌شده است. هیالورونیک اسید یک جز طبیعی از فرآیند ترمیم زخم است که با تخلخل و آب‌دوستی مناسب یک داربست سه‌بعدی چسبنده برای اتصال مواد و اجزای ترمیم و انتقال گاز را فراهم می¬کند. در این تحقیق، هیالورونیک اسید از تاج‌خروس استخراج‌شده است. داربست سه‌بعدی پلی¬کاپرولاکتون با تخلخل و ضخامت مناسب الکتروریسی شده و به کمک تابش پلاسما هیدروژل هیالورونیک اسید روی این داربست تثبیت شده است. همچنین صحت مراحل استخراج و تثبیت با آزمون FTIR و عکس¬برداری SEM بررسی شده است. ویژگی آب‌دوستی و آب‌گریزی در آزمون زاویه تماس، ویژگی مکانیکی در آزمون کشش در کنار آزمون خصوصیّات ضد باکتریایی انجام شده است. به‌علاوه، با کمک دو نرم¬افزار MATLAB و ImageJ بررسی درصد تخلخل و اندازه نانو فیبرها و منافذ انجام شده است. نتایج نشان می¬دهد که استفاده از پلی¬کاپرولاکتون الکتروریسی شده در بستر، موجب تقویت مقاومت مکانیکی بسیار کم هیالورونیک اسید در حالت هیدروژل شده است. در مقابل هیالورونیک اسید با ویژگی آب‌دوستی مناسب با حفظ خاصیّت آنتی باکتریال، آب‌گریزی بالای پلی¬کاپرولاکتون را می¬پوشاند که مشکل جذب مواد و سلول¬های ترمیمی را حل می¬کند. استفاده از پلاسما در تثبیت تا حد زیادی اندازه نانوفیبرها و منافذ را بهبود بخشیده است. کلمات کلیدی: هیالورونیک اسید- پلی¬کاپرولاکتون -زخم¬پوش
كلمات كليدي : هیالورونیک اسید- پلی¬کاپرولاکتون -زخم¬پوش
تاريخ دفاع : 1397-08-09