بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940021888
نام و نام خانوادگي : مهرناز عسکر
عنوان پایان نامه : تحلیل روش های مهندسی ترافیک و ارائه یک روش بهبود یافته برای نزدیک شدن به نیازهای نسل پنجم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مخابرات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد علی پور مینا
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
نیما رئیسی
چكيده : نسل جدید شبکه، که بخش زیادی از تحقیقات به سمت آن حرکت کرده است، نسل پنجم شبکه های مخابرات سلولی میباشد. نسل 4 مخابرات سلولی، با وجود همه پیشرفتی که نسبت به نسل های قبل داشت، از پاسخگویی به تقاضای کاربران برای ارسال داده عاجز است. نسل 5 مخابرات سلولی با هدف بهبود و برآورده کردن نیازهای کاربران در حال طراحی و استاندارد سازی می باشد. هدف اصلی در این پایان نامه، تحلیل روش های مهندسی ترافیک و ارائه یک روش بهبود یافته برای نزدیک شدن به نیازهای نسل پنجم می باشد. روش i-FPTAS روش انتخابی در این پایان نامه می باشد.نتایج بدست آمده نشان از عملکرد مطلوب این روش را می دهد کلمات کلیدی: نسل پنجم،مخابرات سلولی، روش i-FPTAS .
كلمات كليدي : نسل پنجم،مخابرات سلولی، روش i-FPTAS .
تاريخ دفاع : 1397-06-13