بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950222386
نام و نام خانوادگي : محسن قیصربیگی
عنوان پایان نامه : جداسازی فلزات سنگین از آب و فاضلاب با استفاده از پلیمر های طبیعی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم آخوندی ,
چكيده : تخلیه پساب صنایع حاوی کروم(شش ظرفیتی) و روی به محیط، می تواند اثرات مضری را برای انواع موجودات زنده به همراه داشته باشد. بنابراین کروم و روی باید با یک روش موثر قبل از تخلیه در محیط از آب های آلوده ، خصوصا فاضلاب حذف گردند. هدف از این مطالعه ، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی و روی از فاضلاب صنعتی با استفاده از پوست گردو و بادام می باشد. در این تحقیق تجربی ، حذف کروم شش ظرفیتی و روی با استفاده از پوست گردو و بادام مناطق سرابله و تویسرکان از توابع استان ایلام و همدان از فاضلاب مصنوعی، با تغییر در زمان تماس ، غلظت ،pH ، مقدار جاذب و دما و براساس مدل جریان ناپیوسته،انجام شد.در پایان برای سنجش کروم شش ظرفیتی و روی از اسپکتروفتومترUV/Vis spectrometer T80 در طول موج 400نانومتر استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد پوست گردو منطقه تویسرکان طور موثری حذف کروم شش ظرفیتی و پوست بادام منطقه سرابله حذف روی(Zn 2) ا از فاضلاب سنتزی انجام می دهند علاوه بر آن باکاهش pH (pH=2) حذف کروم (Cr 6) فاضلاب سنتزی افزایش چشم گیری ( (mgcr6 )/.2grگردو 83/99 ) دارد و در pH=7 بیشترین جذب روی به ازای گرم جاذب(mgzn2 )/(.2gr( بادام)99/94 ) انجام شده است واژگان کلیدی:فاضلاب صنعتی،کروم شش ظرفیتی،روی،پوست گردو،جذب سطحی
كلمات كليدي : فاضلاب صنعتی،کروم شش ظرفیتی،روی،پوست گردو،جذب سطحی
تاريخ دفاع : 1397-08-15