بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920040766
نام و نام خانوادگي : شهرزاد مسعود
عنوان پایان نامه : راهکارهای حفاظتی دستبافته¬های ابریشمی نفیس اصفهان مربوط به دوره پهلوی دوم در موزه هنرستان هنرهای زیبا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت اشياءفرهنگي وتاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حمیدرضا بخشنده فرد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : هدف از این پژوهش ارتقاء عوامل، تجهیزات و کیفیت لازم در جهت پیشبرد سطح و ارتقای فیزیکی محوطه انبار و سالن گنجینه دستبافته¬های محفوظ در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان است که با توجه به قدمت بنای موزه و عدم امکانات حفاظتی در این راستا راهکارهایی ارائه شده است. در این تحقیق با توجه به شرایط محدود در محوطه نگه¬داری دستبافته¬ها، راهکارها و امکانات خاصی جهت حفظ بیشتر دستبافته¬هــا ارائه شده است. اهمیت ساختاری موضوع ایجاب کرده است که روش¬هایی برای سیستم تهویه مطبوع، ارائه طرح ساختاری برای دیوارها و سیستم سقف موزه، نحوه نورپردازی سالن و انبار مجموعه، چگونگی ذخیره¬سازی دستبافته¬ها در محل انبار و همچنین نحوه چیدمان آن¬ها در محوطه انبار و بهبود شرایط فیزیکی محل انبار و کف و نیز دیوارها ارائه شود. همچنین در مطالعات آزمایشگاهی برای بررسی کیفیت بافته¬ها به عنوان بافته¬های ارزشمند و نفیس که صرفاً جزء اموال منقول مجموعه در دوره پهلوی دوم محسوب می شوند یک مورد نمونه برداری از روی یک بافته انجام شده است تا بتوان نفاست و قداست آنها را محرز نمود. نمونه برداری به کمک روش SEM (میکروسکوپ روبش الکترونی) آزمون EDAX (آنالیز عنصری) از نمونه لیف مقطع ابریشم و نوار فلزی گلابتون موجود در بافته¬ها انجام شده است. شناسایی عناصر فلزی و همچنین عوارض ویژگی¬های سطح به کمک آزمون SE و بررسی عناصر به کمک آزمون BSE انجام شده است. در این پژوهش پس از بررسی¬های به عمل آمده از موقعیت و شرایط فیزیکی موزه آسیب¬شناسی و فن شناسی عوامل مخرب به آثار محفوظ در گنجینه این نتیجه حاصل شده است که دستبافته¬ها خوشبختانه از کمترین میزان آسیب برخوردار هستند. اما متأسفانه مجموعه از شرایط مطلوبی به دلیل کمبود امکانات بهره مند نیست که راهکارهای ارائه شده در متن رساله می تواند در جهت ارتقاء و کیفیت این گنجینه کوچک سهم بسزایی داشته باشد. همچنین استفاده از نوار فلزی گلابتون در آن دوره به عنوان یک عنصر تزئینی در قسمت گلیم باف دستبافته¬ها مرسوم بوده است. در آزمایش¬ها مشخص شده که نوار نقره دارای روکش طلا است. استفاده از این نوع تزئینات یک نوع ارزش گذاری برای بافته¬ها محسوب می¬شده است که برای بافت فرش های اعلا و زربفت آن دوره مورد استفاده قرار می¬گرفته است. در نتایج حاصله از آزمایش¬ها نیز این نتیجه حاصل شده است که نوار فلزی گلابتون دارای بیشترین میزان خوردگی در سطح نقره است. این پدیده به دلیل وجود گازهای So2 و آلودگی محیطی که بیشتر مربوط به محیط و فضای موزه است، ایجاد شده است. در نتیجه با بهبود شرایط محیطی و فیزیکی مجموعه و ارائه راهکارهای مناسب توسط پژوهشگر در این راستا می توان برای حذف این آلودگی¬ها تا حـد زیادی از میزان آسیب¬های بعدی به دستبافته¬ها جلوگیری کرد.
كلمات كليدي : دستبافته های ابریشمی ، اصفهان ، موزه
تاريخ دفاع : 1396-06-06