بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940300577
نام و نام خانوادگي : فائزه احمدی مهر
عنوان پایان نامه : تابع مفصل خی- دو
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : آمار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا گلشنی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق تابع مفصل و ویژگی¬های آن را معرفی می¬کنیم. سپس دو خانواده ¬از آن توابع یکی مفصل نرمال و دیگری مفصل خی- دو را که در مدل¬بندی¬های آماری سودمند هستند، بررسی می¬کنیم. برای این توابع، پس از بیان توابع توزیع و چگالی در حالت دو متغیره از خواص نظری آنها کران¬های توزیع و تقارن، اندازه¬های وابستگی تای کندال و رو اسپیرمن، شاخص دم و بتای بلومکوییست را بررسی و محاسبه می¬کنیم. همچنین نشان می¬دهیم مفصل خی- دو، به¬دلیل ساختار وابستگی مدل محدودیت¬های مفصل نرمال را ندارد و در مدل¬های نامتقارن و مدل¬هایی با توزیع¬های حاشیه¬ای تبادل-پذیرند قابل استفاده است همچنین مزایای مفصل نرمال را نیز حفظ می¬کند. کلمات کلیدی: مفصل نرمال، مفصل خی- دو، عملگر هماهنگی، تای کندال، رو اسپیرمن.
كلمات كليدي : مفصل نرمال، مفصل خی- دو، تای کندال، رو اسپیرمن. عملگر هماهنگي
تاريخ دفاع : 1396-09-25