بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940018607
نام و نام خانوادگي : مریم گوهری رئوف
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار خزش حالت جامد و مذاب آمیزه های PP/EVA در حضور نانوذرات هیدروکسید دوتایی لایه ای (LDH)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
وهاب الدين گودرزي
چكيده : چکیده در این تحقیق نمونه های آلياژي پلی¬پروپیلن/ اتیلن وینیل استات کوپلیمر (PP/EVA) در حضور سازگار كننده پلی¬پروپیلن مالئیک¬دار (PP-g-MA) در درصدها مختلف و همچنين نمونه هاي نانوكامپوزيتي PP/EVA با مقادير مختلف هیدروکسیدهای دوتایی لایه¬ای به وسیله روش اختلاط مذاب تک مرحله¬ای تهيه شده اند. از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) جهت تشخیص نانوذرات LDH در مخلوط نانوکامپوزیتی و نحوه قرار گرفتن آن در بستر نمونه ها استفاده شد. ريخت شناسي نمونه هاي آلياژي و نانوكامپوزيتي به وسیله آزمون میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. خواص خزش نمونه ها در شرایط مذاب با استفاده از دستگاه رئومتری در دماهای 190 و 210 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تغییرات کامپلیانس خزش نمونه ها در حالت جامد و در دماهای 0 و 30 درجه سانتیگراد با استفاده از دستگاه آنالیز حرارتی و دینامیکی-مکانیکی (DMTA) انجام شد و با استفاده از مدل برگرز (چهار المانی)داده های ویسکوالاستیک مربوط به خزش نمونه ها در دماهای متفاوت بدست آمد. داده های حاصل از آزمون TEM نشان داد که وجود سازگارکننده نقش موثری را در پراکنش نانوذرات LDH دارد و از سوی دیگر بیشترین تمایل ذرات LDH به قرار گرفتن در فاز EVA است. نتایج مشاهدات SEM نشان داد که حضور LDH می تواند به عنوان عاملی در برابر کاهش تنش بین سطحی در آلیاژ بشمار آید و سبب شود که اندازه قطرات EVA در ماتریس PP کم شود. آنالیز خزش نمونه ها در شرایط مذاب نشان داد که در دمای 210 درجه سانتیگراد نمونه P75E25C5L5 بهترین خواص خزش را دارد در حالی که در شرایط خزش در حالت جامد نمونه P75E25L5 بهترین تغییرات کامپلیانس خزش را نشان می دهد. کالمات کلیدی: نانوکامپوزیت¬ها، LDH، مورفولوژی، کامپلیانس خزش، مدل برگرز
كلمات كليدي : نانوکامپوزیت¬ها، LDH، مورفولوژی، کامپلیانس خزش، مدل برگرز
تاريخ دفاع : 1396-10-26