بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940262248
نام و نام خانوادگي : نازنین صابری
عنوان پایان نامه : پیش تغلیظ داروی سفیکسیم با استفاده از نانومغناطیس های اصلاح شده اکسید آهن در نمونه های حقیقی با رهیافت بهینه سازی طراحی آزمایش
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا فیض بخش ,
چكيده : سفيکسيم از دسته آنتی بيوتيک های سفالوسپورين است. اين آنتی بيوتيک ها در درمان طيف وسيعی از بيماری های عفونت های حاد ناشی از باکتری های حساس به اين دارو مثل عفونت های تنفسی، عفونت های پوست سوزاک، عفونت گوش ميانی و بافت نرم، عفونت های استخوان يا مفاصل و عفونت های ادراری مؤثر می باشند. اين آنتی بيوتيک همچنين ممکن است برای پيشگيری از ايجاد عفونت در افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند استفاده شوند. با توجه به اهميت اندازه گيري داروي سفيکسيم چندين روش دستگاهی برای آناليز کمی آن گزارش شده است. در اين تحقيق روشی جديد برای پيش تغليظ اين دارو در نمونه‌های بيولوژيکی و فاضلاب ارائه می‌گردد. در اين تحقيق از نانو ذرات اکسيد آهن اصلاح شده با ستيل تری متيل آمونيوم برميد (CTAB) و کيتوسان (Chitosan) به عنوان يک ماده جاذب، جهت استخراج و پيش‌تغليظ داروی سفيکسيم از نمونه‌های ادرار و فاضلاب استفاده گرديده است. نانو ذرات اکسيد آهن به علت نسبت سطح به حجم بالا، خواص جذبی قوی، جمع‌آوری ذرات با اعمال ميدان مغناطيسی خارجی و همچنين در دسترس بودن آن می تواند به‌عنوان ماده مناسبی برای استخراج و پیش‌تغلیظ در موارد مشابه استفاده گردد. داروی سفيکسيم را در شرايط بهينه می توان در زمان کوتاهی 10 دقـيقه از محلول های بيولوژيکی استخراج نمود. محدوده‌ی خطی به‌دست آمده برای اين روش در استخراج با نانوجاذب اصلاح شده با کيتوسان بين دو غلظت 1mgL- 75/1-25/0 با ضریب همبستگی 9991/0 بوده و حد تشخيص بدست آمده برابر mgL-10755/0و همچنین 5/1RSD= محاسبه شده نشان دهنده‌ی تکرار پذيری خوب روش پيشنهادی است. در روش استخراج با نانوجاذب اصلاح شده با CTAB پارامترهای موثر بر استخراج شامل pH ، زمان استخراج، مقدار CTAB و مقدار جاذب توسط روش طراحی آزمایش بهينه شدند. نتايج حاصل از بازيابی دارو از دو نانوجاذب نشان دادند که روش استخراج با نانوجاذب اصلاح شده باکيتوسان حساسيت و بازيابی بالاتری دارد.
كلمات كليدي : سفیکسیم ، نانومغناطیس ، اکسید آهن
تاريخ دفاع : 1397-06-18