بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930561110
نام و نام خانوادگي : امین حسنی طاهر کیخایی
عنوان پایان نامه : ارزیابی ریسک زیست محیطی میدان گازی آغار با استفاده از روش " تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن"
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
نرگس کارگری
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هستی برقعی پور
چكيده : عملیات و فرآیندهای مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت و گاز اثرات متعددی بر محیط زیست دارند . نشت مواد نفتی از لوله ها در حین انتقال، ترکیدن لوله ها و انفجار چاههای نفت و گاز، انتشار پساب های صنعتی و شیمیایی پالایشگاه ها و واحد های بهره برداری به آب و خاک، آلودگی هوا بواسطه سوختن گازهای همراه نفت در فلر ها، بیشتر تولید کننده های نفت و گاز جهان را با خطرات جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت و ماهیت حساس این صنایع و نقش تاثیر گذار آن ها بر محیط زیست، ارزیابی ریسک های زیست محیطی در این صنایع ضروری به نظر می رسد. اين تحقيق با هدف شناسايي و ارزيابي ريسک هاي زيست محيطي در میدان گازی آغار و ارايه راهکارهاي عملي و پيشگيرانه در جهت تقليل يا حذف اثرات آن ها با استفاده از روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) صورت گرفته است. در اين تحقيق، 22جنبه¬ی زیست محیطی شناسایی گردید وکلیه¬ی ریسک¬ها در پنج سطح جزیی، قابل تحمل، متوسط، بالاوغیرقابل تحمل تقسیم بندی شدند. هیچ کدام از ریسک های برآورد شده در سطح جزیی قرار نگرفتند،6 (27/27%)ریسک در سطح قابل تحمل،11 (50%)ریسک در سطح متوسط و 2 (09/9%)ریسک در سطح بالا و3 (64/13%)ریسک در سطح غیر قابل تحمل قرار گرفتند. واحد حفاری چاه گاز بیشترین تعداد جنبه با سطح ریسک غیر قابل تحمل را دارا بود و پس از آن بیشترین تعداد جنبه زیست محیطی با سطح ریسک بالا مربوط به واحد تسهیلات مرکزی آغار بود. دو واحد تولید از چاه گازی و مرکز جمع آوری نیز از لحاظ طبقه بندی و تعداد ریسک ها و اولویت انجام اقدامات کنترلی بعد از این واحد ها قرار داشتند. با توجه به نتايج به دست آمده، تاسیسات و فعالیت های در حال انجام در ناحیه عملیاتی آغار همراه با ریسک های غالباً متوسط به بالا و بعضاً در سطوح ریسک غیر قابل تحمل، نظیر واحد حفاری چاه گاز قرار داشتند که دلیل اصلی بالا بودن ریسک ها زیست محیطی در این مکان، طراحی اولیه تاسیسات بدون در نظر گرفتن ملاحضات زیست محیطی بوده است. در نهایت به منظور کاهش و کنترل سطح ریسک ها، اقدامات کنترلی ارائه گردیدکه از مهم ترین آن ها می توان به ایزوله نمودن گودال های پساب حفاری، حذف گودال سوزان و احداث حوضچه تبخیری برای کنترل مخاطرات زیست محیطی آب ترش و استفاده از سیستم بدون فلر جهت حذف سوزاندن گاز های همراه تولیدات نفت و گاز در فلر تاسیسات تولیدی اشاره نمود. واژگان کلیدی :ارزیابی ریسک زيست محيطي،سطح ریسک، اولویت ریسک ،FMEA، میدان گازي آغار
كلمات كليدي : ارزیابی ریسک زيست محيطي،سطح ریسک، اولویت ریسک ،FMEA، میدان گازي آغار
تاريخ دفاع : 1396-10-11