بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930567274
نام و نام خانوادگي : فائزه عطایی
عنوان پایان نامه : بیوسنتز نانو ذرات مس به کمک گروهی از میکرواورگانیسم ها و بررسی اثر ضد میکروبی آنها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهین امیدی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
منصور بیات
چكيده : آنچه که امروزه تحت عنوان نانو تکنولوژي مطرح است آشنا شدن و کنترل کردن بسياري از پديده ها در ابعاد اتمي و آنگسترمي مي باشد. از طرفي استفاده از روش هاي ايمن و دوست دار طبيعت يکي از چالش هاي مهم در عصر کنوني است که بايد به آن توجه ويژه داشت. ميکرو اورگانیسم ها به طور ذاتي داراي قابليت کاهش فلزات از طريق مسيرهاي متابوليک ويژه خود هستند. بر اين اساس در مطالعه حاضر از میکرواورگانیسم های مختلف به منظور توليد نانوذرات مس مورد استفاده قرار گرفته است.. ﻧﺎﻧﻮذرات مس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮب آﻧﺘﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که سنتز مس با میکرو اورگانیسم های، لاکتوباسيلوس فرمنتوم، فوزاریوم اکسیسپوروم، ساکارومیسس سرویسیه و لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس به ترتیب کمترین اندازه دانه و بیشترین خلوص را دارد که در ای بین میزان میکروب زدایی هم در نمونه هایی که خلوص و اندازه دانه بیشتری دارند بهتر است. کلمات کلیدی: میکرواورگانیسم، نانو ذرات مس، لاکتوباسيلوس فرمنتوم، فوزاریوم اکسیسپوروم، ساکارومیسس سرویسیه و لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
كلمات كليدي : میکرواورگانیسم، نانو ذرات مس، لاکتوباسيلوس فرمنتوم، فوزاریوم اکسیسپوروم، ساکارومیسس سرویسیه و لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
تاريخ دفاع : 1396-10-25