بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940467547
نام و نام خانوادگي : مجيد محمدي نژاد
عنوان پایان نامه : افزايش چسبندگي و زيست سازگاري پوششهاي کامپوزيتي نانو ساختار هيدروکسي آپاتيت -نانورس بر روي زيرلايه هاي تيتانيمي با استفاده از عمليات سطحي نوآورانه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حميدرضا فرنوش
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مصطفي حاجيان
چكيده : مطالعات اخیر بر روی ایمپلنت¬های فلزی نشان دادند که اصلاح توپوگرافی سطح امکان تحریک پذیری گروه های پروتینی عملگر در ساخت سلول استخوانی را افزایش داده و همچنین با افزایش میزان شاخص رشد سطح تیتانیم نسبت به بافت دندان ، باعث افزایش چسبندگی سطح، تکثیر، و توزیع سلولها بر روی ایمپلنت¬ها می گردد . بنابر کلیه تکنیک هایی که کمک به افزایش چسبندگی پوشش از جنس بایو بر روی سطح تیتانیوم گردیده در بین تمام روش¬های کار شده در دنیا چالش¬ اصلی این پایان نامه می باشد . در این تحقیق، جهت ایجاد توپوگرافی سطح از روش¬ لیتوگرافی بر روی تیتانیوم و جهت پوشش مواد از روش کندوپاش مغناطیسی فرکانس رادیویی (RFMS) استفاده گردیده است. با توجه به اینکه پوشش از طریق روش RFMS نیاز به تارگت داشته و امکان تهیه آن به علت جدید بودن مواد تشکیل دهنده در بازار وجود نداشته لازم بوده ساخته شود . به همین منظور بررسی های لازم جهت پیدا کردن روشی جهت ساخت تارگت مورد بررسی قرار گرفته که از میان روش های موجود ، روش زینترینگ قوس پلاسما (SPS) انتخاب گردید. در این روش کامپوزیت¬های نانوسختار هیدروکسی¬آپاتیت-لاپونیت به شکل دیسکی و چگال یافته تهیه گردیده تا به عنوان یک تارگت در دستگاه RFMS آماده سازی گردد . نتیجه تست نانوخراش نشان¬دهنده میزان بالای چسبندگی با اعمال روش RFMS در نتیجه استفاده از نیروی کند و پاشی بوده است. شایان ذکر است مواد با مقیاس نانو با شتاب ایجاد شده توسط روش RFMS در حفره های نانومقیاس رسوب ایجاد می¬کنند. ریزساختار و فاز پوشش نهایی به ترتیب توسط روش¬¬های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) مشخص شدند. بدیهی است لازم بوده مواد لایه نشانی شده از لحاظ ریز ساختار و همچنین ترکیبات مورد آزمایش میکروسکوپی و آنالیز فاز قرار گرفته تا اطمینان حاصل نموده طی فرایند لایه نشانی شده و یا فرایند تهیه تارگت تغییر نکرده باشد .
كلمات كليدي : كندوپاش، نانو كلي، چسبندگي
تاريخ دفاع : 1397-06-18