بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940303757
نام و نام خانوادگي : امید نیک فر
عنوان پایان نامه : ارایه مدلی جهت تحلیل عوامل موثر بر تدوین استراتژی‌ها با استفاده از SWOT، کارت امتیازی متوازن و رویکرد گسترش عملکرد فازی مطالعه موردی: شرکت مناطق نفت خیز جنوب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر صفائی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید اسماعیل نجفی
چكيده : مدیریت استراتژیک و پیاده‌سازی آن امروزه از مباحث اصل در سطح مدیریت کلان در سازمان¬ها به شمار می¬رود. سازمان¬ها دریافته¬اند که نمی¬توانند تنها با اقدامات و برنامه¬ریزی¬های عملیاتی به حیات خود ادامه دهند و ازاین‌روی است که به مباحث برنامه¬ریزی استراتژیک روی آورده‌اند، از طرفی مباحث مدیریت استراتژیک به دلیل کیفی بودن قابلیت فرموله بندی نداشته و ازاین‌روی است که از سایر تکنیک¬های ریاضی و مدل‌های تحقیق در عملیات برای سهولت برنامه‌ریزی استفاده می¬گردد. در این تحقیق به دنبال تعیین و رتبه‌بندی معیارهای کارت امتیازی متوازن برای تحقق اهداف استراتژیک در شرکت ملی نفت¬خیز جنوب می‌باشیم که در این راستا از سه ابزار تحلیل سوات، مدل کارت امتیاز متوازن و رویکرد گسترش عملکرد کیفیت استفاده‌شده است. با توجه به وجود ابهامات در محیط تصمیم از منطق فازی نیز استفاده گردیده است. این تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر شیوه اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق گروه خبرگان مدیریت استراتژیک در شرکت ملی نفت¬خیز مناطق جنوب می‌باشد و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. روش تجزیه‌وتحلیل داده¬ها بدین ترتیب است که در ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت شرکت شناسایی‌شده و پس از تعیین وزن فازی آن¬ها استراتژی¬های مشخص تدوین می‌گردد، با تعیین وزن استراتژی¬ها، ابعاد کارت امتیاز متوازن تعیین‌شده و با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت معیارهای کارت امتیاز متوازن مورد رتبه¬بندی قرارگرفته‌اند. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقيق مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت در شرکت عبارت‌اند از: برخورداري از برند معتبر (قوت)، استفاده ننمودن از دانش و تکنولوژی روز (ضعف)، وجود بازار ثابت (فرصت) و كاهش توان مالي دولت در پرداخت‌ها (تهدید)، همچنین بر اساس تعیین استراتژی‌ها و رتبه‌بندی استراتژی‌ها مهم‌ترین استراتژی‌ها نیز عبارت‌اند از: همكاري با مراكز دانش‌بنیان ازجمله دانشگاه‌ها در راستاي افزايش بهره‌وری، بهبود فرآیندها از طریق انتقال دانش و تکنولوژی و پیاده‌سازی مهندسی ارزش در فرآیندها در نهایت مهم‌ترین شاخصه‌های کارت امتیاز متوازن به ترتیب عبارت‌اند از کاهش زمان‌های اتلافی، بهبود نرخ بازگشت سرمایه و بهبود میزان انحراف از استاندارها در این راستا بایستی توجه نمود که تمرکز بر روی این شاخصه‌ها می‌تواند تا حد زیادی باعث گردد که اهداف استراتژیک در شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب محقق گردد و شرکت بهتر بتواند به سمت چشم‌انداز خود حرکت نماید. کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی استراتژیک، منطق فازی، رویکرد گسترش عملکرد کیفیت، کارت امتیاز متوازن، شرکت ملی نفت¬خیز جنوب
كلمات كليدي : برنامه‌ریزی استراتژیک، منطق فازی، رویکرد گسترش عملکرد کیفیت، کارت امتیاز متوازن، شرکت ملی نفت¬خیز جنوب
تاريخ دفاع : 1397-06-10