بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940234389
نام و نام خانوادگي : علی گرجی
عنوان پایان نامه : مکانیابی و تخصیص هابها در زنجیره تأمین سبز دارویی قبل و پس از بحران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محسن قاسمی ,
چكيده : با توجه به حساس بودن حوزه دارویی و نیازهای بی¬شماری که در این حوزه وجود دارد، بهبود زنجیره تأمین آن می¬تواند برای افزایش کارایی این حوزه بسیار مهم و چشمگیر باشد. از این رو، در این پایان نامه سعی شده است تا یک راه¬ حل مناسب برای بهبود تأمین نیاز دارویی کشور با توجه به محدودیت¬های نسبتا واقعی ارائه شود. در این پایان نامه از یکی از مسائل واقعی که توسط یکی از بزرگترین شرکت¬های توزیع و پخش دارو مطرح شد استفاده نموده و راه حل برای این مشکل را بدست آورده شد. یکی از مسائل مهمی که در دنیای امروز مطرح است موضوع حفاظت از محیط زیست می¬باشد که طی سالیان اخیر در ایران نیز زمزمه¬هایی از این موضوع شنیده می¬شود به همین دلیل در پایان نامه سعی شده است تا محیط زیست کمترین آسیب را ببیند و به همین دلیل است یک تابع هدف جداگانه برای جلوگیری از تولید بیش از حد گاز مخرب کربن د¬ی¬اکسید تعبیه شد. با توجه به آنکه در ایران زلزله بزرگترین و رایج¬ترین بلای طبیعی به حساب می¬آید، این بلای طبیعی را در پایان نامه مورد توجه قرار داده و زنجیره تأمین طراحی شده بر اساس قبل و پس از وقوع این بلای طبیعی طراحی شده است. داروهای مورد نیاز در مناطق زلزله زده عموما به میزان تخریب آن مکان بستگی دارد و هر قدر میان خرابی¬ها و صدمات جانی بیشتر باشد در نتیجه میزان درخواست دارو در آن منطقه افزایش خواهد داشت. از این رو برای واقعی¬تر شدن مسئله، بجای استفاده از مقیاس ریشتر که نمایانگر قدرت زلزله است، از مقیاس مرکالی که نمایانگر میزان تخریب مناطق زلزله¬زده است استفاده شده است. البته این مقیاس¬ها متنوع می¬باشند که در این پایان¬نامه تنها به سه سطح از این مقیاس اشاره شده و سه سناریو بر اساس آن طراحی گردیده است. در پایان نیز نتایج سناریو¬های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و نتیجه¬گیری¬ها صورت پذیرفته است.
كلمات كليدي : زنجیره تأمین زلزله ریشتر مرکالی دارو مکانیابی انبار
تاريخ دفاع : 1397-06-17