بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940302512
نام و نام خانوادگي : سماء پیرکلخوران
عنوان پایان نامه : بهینه سازی و بررسی ساختار و عملکرد PEG IFN-beta-1b (کلون شده در E-Coli) در سلول های A-549
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
فاطمه داوودی دهاقانی
چكيده : بهینه سازی فرایند پگیلاسیون در راستای افزایش راندمان پروتئین پگیله شده در اینترفرون بتا باکتریایی می باشد. هدف افزایش نیمه عمر دارو در بدن و همچنین افزایش خواص فارماکوکینتیکی در حالی که در فعالیت بیولوژیکی دارو اختلالی ایجاد نکند. در راستای انجام این فرایند با استفاده از برنامه های طراحی آزمایش و با توجه به فاکتور هایی که بر روی این فرایند( پگیلاسیون) تاثیر گذار می باشند بهترین و بهینه ترین حالت را پس از انجام واکنش های مختلف و متعدد انتخاب کرده و در حجم بیشتر برای انجام تمامی تست های کنترل کیفی انجام می دهیم. در انتها با انجام تمامی آزمایشات لازم برای تایید کیفیت و فعالیت و تمامی فاکتور های مهم دارو در بدن، تمامی نتایج را آنالیز کرده و بهترین میزان تاثیر گذار فاکتور های اساسی پگیلاسیون را که باعث افزایش راندمان این واکنش می شو گزارش می کنیم. که در نهایت منجر به افزایش پایداری در بدن انسان و همچنین بهبود خواص مختلف فارماکوکینتیکی و کاهش عوارض جانبی می شود.
كلمات كليدي : 1- پگیلاسیون 2- بهینه سازی 3- پلی اتیلن گلیکول 4- رده سلولی A-549 5- IFN-β1b 6- پگیلاسیون آمین انتهایی 7- Multiple Sclerosis (MS) 8- ویروس آنسفالومیوکاردیت
تاريخ دفاع : 1397-06-06