بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930324115
نام و نام خانوادگي : فرشته بوروان
عنوان پایان نامه : مقایسه نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن اصلاح شده با CTAB و مایعات یونی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری داروی سولفادیازین سدیم در نمونه های حقیقی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی عزآبادی ,
چكيده : در این روش از نانو ذرات اکسید آهن پوشش داده شده توسط سورفاکتانت CTAB،نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش دار شده با امینوآسید ال-سیستئین و مایع یونی کلرواستیک اسید متیل ایمیدازول به عنوان یک ماده جاذب، جهت استخراج و پیش‌تغلیظ داروی سولفادیازین سدیم از نمونه‌های آبی و بیولوژیکی استفاده گردید. همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد نانو ذرات اکسید آهن به علت نسبت سطح به حجم بالا، خواص جذبی قوی، جمع‌آوری ذرات با اعمال میدان مغناطیسی خارجی و همچنین در دسترس بودن آن می تواند به‌عنوان ماده مناسبی برای استخراج و پیش‌تغلیظ در موارد مشابه استفاده شود. داروی سولفادیازین سدیم را در شرایط بهینه می توان در زمان کوتاهی از محلول های پساب و بیولوژیکی استخراج نمود. محدوده‌ی خطی به‌دست آمده برای این روش بین غلظت 1mgL- 0.1-3 برای هنگام استفاده از جاذب های ذکر شده به ترتیب با ضریب همبستگی 992/0 ،993/0،993/0 بوده و حد تشخیص بدست آمده نیز به ترتیب برابر با µgmL-102/0، 03/0 ،03/0 بوده است و همچنین RSD محاسبه شده نشان دهنده‌ی تکرار پذیری خوب روش پیشنهادی است. 6-7- پیشنهادات -تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش‌های کمومتریکس جهت پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی سولفادیازین سدیم با استفاده نانو ذرات Fe3O4 -پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی سولفادیازین سدیم با استفاده از سایر نانو جاذب‌ها مانند نانو تیوب و نانو گرافن -پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری داروی سولفادیازین سدیم با استفاده نانو ذرات Fe3O4با پوشش‌های پلیمری -اندازه‌گیری داروی سولفادیازین سدیم توسط روش پیشنهادی در سایر نمونه‌های حقیقی مانند ادرار -حذف داروی سولفادیازین سدیم از پساب کارخانه‌های داروسازی با استفاده از نانو ذرات
كلمات كليدي : نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن ، CTAB ، سولفادیازین سدیم
تاريخ دفاع : 1395-06-28