بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940206081
نام و نام خانوادگي : مهدى كيهان نژاد
عنوان پایان نامه : سیر تحول عنصر زمان در ساختارهای نمایشی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمان یک از مسائلی است که در دوران باستان تا به امروز ما را به پرسش واداشته است که به راستی زمان چیست؟ فلاسفه، فیزیکدانان، منطق دانان، زیست شناسان، و... همه به گونه ای به دنبال جواب این سوال می گردند و هریک از زاویه دید خود به این مساله نگاه می کنند. زمان از 2 منظر فلسفی و فیزیکی قابل بررسی است.در تعریف کلی زمان یا وقت بُعدی است که در آن اتفاقات پشت سر هم از گذشته تا به حال و از حال تا آینده رخ می دهد. یکی از اصلی ترین عناصری که باعث تفاوت بین ساختارهای نمایشی می شود زمان است. عنصر زمان به عنوان جز اصلی ساختارهای نمایشی در همه این ساختارها وجود دارد ولی هریک از آن ها کارکرد متفاوتی دارد. همچنین با گذشت زمان تاریخی و اجتماعی شکل های مختلفی از عنصر زمان در نگارش نمایشنامه به وجود آمد که باعث تفکیک هریک از آن ها شد. در بحث زمان از دید فلسفه دو بحث مطرح می شود: یک: هستی زمان. دو: چیستی زمان برای مثال به نظر ارسطو ما هنگامی پی به وجود زمان می بریم که حرکت را با مشخص کردن قبل و بعد تشخیص داده باشیم و فقط بعد از تشخیص قبل و بعد در حرکت است که می گوییم زمان سپری شده است. به نظر ارسطو، وجود حرکت دلیل بر وجود زمان است و بدون درک حرکت، ما ادراکی از زمان نخواهیم داشت. با توجه به بحث های مطرح شده این پژوهش می خواهد تاثیر گذشت زمان تاریخی و اجتماعی و همچنین نظرات و تغییرات ناشی از فلسفه را در عنصر زمان در ساختارهای نمایشی بررسی کند و همچنین این سوال مطرح می شود که تغییرات اجتماعی و تاریخی و تغییرات ناشی از فیزیک و فلسفه تا چه حد باعث تغییر عنصر زمان دراماتیک در ساختارهای نمایشی شده اند و چه عواملی موجب شده است تا نویسندگان با توجه به نیازهای زمانه خود دست به تغییر این عنصر در نمایشنامه های خود بزنند؟
كلمات كليدي : عنصر زمان، ساختارهای نمایشی
تاريخ دفاع : 1397-06-21