بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940184194
نام و نام خانوادگي : قادر توفیقی قوجه بگلو
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فضای سبزشهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی منطقه 7 تهران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مسعود پور صفوی
استاد مشاور () : ,
چكيده : ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ پارک ها و فضای سبز شهری است. رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، به ساخت و ساز سوداگرانی منجر شده است که به موضوعات بهداشتی، تامین نور کافی و هوای سالم فضاهای گذران اوقات فراغت توجه کافی نمی کنند. فضای سبز شهری دارای نقش اجتماعی، اقتصادی و اکولوژی هستند، با مزایای چون درمان بیماریهای روحی، محیطی مطلوب برای پرورش کودکان، ایجاد یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و ... که در عین حال شاخصی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب می شود. فضاهای سبز اگر به صورت صحیح برنامه ریزی شوند در سالم سازی جسم و روح تاثیر مطلوبی دارند. پارک های شهری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای عمومی- خدماتی شهری نقش زیادی در ارتقاء شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی نواحی شهری دارند. تحقیق پیش رو، به بررسی تاثیر فضای سبز شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در منطقه 7 کلانشهر تهران، شناخت و تحلیل نقش فضای سبز بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و همچنین کمک به ایجاد فضای سبز مطلوب از طریق برنامه ریزی در منطقه 7 کلانشهر تهران می پردازد. در این تحقیق نوع پژوهش کاربردی است و از روش های توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. جهت شناسایی اثرات فضای سبز بر متغیرهای کیفیت زندگی شهری نیز از رگرسیون و تعیین درجه وابستگی استفاده می شود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار های SPSS و ARC GIS استفاده شده و در آخر به این نتیجه رسیدیم که وضعیت کیفی فضاهای سبز شهری منطقه 7 در مولفه های کالبدی، عملکردی، معنایی، زیبایی شناختی مناسب بوده و در عامل مولفه های زیست محیطی پایین تر از حد استاندارد بوده است که آلودگی فضاهای سبز را نشان می دهد. کارکردهای و تأثیر فضاهای سبز بر ارتقاء کیفیت محیط شهری در کارکردهای زیست محیطی، فراغتی - تفریحی، اجتماعی، روانشناختی، زیبایی شناختی، ترافیکی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی تأثیرگذار بوده است. کلمات کلیدی: فضای سبز-فضای عمومی-کیفیت زندگی- منطقه 7 تهران
كلمات كليدي : فضای سبز-فضای عمومی-کیفیت زندگی- منطقه 7 تهران
تاريخ دفاع : 1397-03-30