بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940148666
نام و نام خانوادگي : زينب يوسفيان
عنوان پایان نامه : بهینه سازی شرایط بیان آنزیم دارویی آسپارايناز نوترکیب در باکتری اشرشیاکولی با استفاده از روش Response Surface Methodology جهت تولید حداکثری آنزیم در فلاسک
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : مطالعه استفاده از روش سطح پاسخ براي توليد حداكثری آنزيم ال-آسپارژيناز نوتركيب در Escherichia coliاست. سويه Bl21 (DE3) به عنوان يك سویه خاص براي كلون كردن و بيان ژن مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این E.coli DH5α-pET3a برای کلون کردن ژن AnsB استفاده شد. برای ایجاد باکتری ها و بیان پروتئین، پلاسمید pET3a-ansB از E. coli به شکل BL21 تبدیل شد. برای تعیین غلظت آنزیم ها از روش برادفورد استفاده شد. پس از بررسی بیان و مشاهده بیان ژن آسپاراژیناز، شرایط رشدی باکتری E. coli BL21 حاوی ژن باکتری آسپاراژیناز در محیط کشت LBمورد بررسی قرار گرفت. نرم افزار Minitab برای انجام مرحله ,RSM در آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از نرم افزار بهينه ترين شرايط را براي توليد و فعاليت آنزيم L-asparaginase فراهم مي آورد. شرایط مطلوب برابر است با(IPTG=0.227Mm,OD=4.5,TIME=8 )با افزایش غلظت IPTG، بازده سلولی به علت سمیت بالای غلظت IPTG بالا می رود.نتايج مقايسه ارقام تصادفي و توزيع هاي بهينه سازي نشان داد كه نقاط طرح بهينه شده براي هر عامل با نقاط بهينه حاصل از ارقام مشابه نيستند كه نشان دهنده تعاملات متقابل عوامل وابسته و منجر به استفاده از شرایط مطلوب برای تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز و ارائه بهترین کارآیی شرایط فعالیت و تولید آنزیم است. کليدواژگان: آسپارژيناز؛ اشریشیا کولی؛ RSM
كلمات كليدي : کليدواژگان: آسپارژيناز؛ اشریشیا کولی؛ RSM
تاريخ دفاع : 0000-00-00