بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940135666
نام و نام خانوادگي : محمدرضا مهری کلی
عنوان پایان نامه : نقش روش های پهنه بندی در مکان یابی کشت گلخانه ای مطالعه ی موردی: روستای ارده رود کنار( گیلان)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آمایش سرزمینی، به عنوان یک ابزار کارآمد جهت مکان یابی کشت گلخانه ای، در این پژوهش است؛ برای حفظ و مدیریت صحیح منابع، هم چون آب، روش های پهنه بندی گزینه ی مناسب است؛ نتایج تحقیق نشان داده است؛ پهنه بندی به روش میان یابی زمین آماری و الگوهای آن J-Bessel وK-Bessel، Exponential و Rastional، گزینه ی مناسبی برای پهنه بندی اقلیم اند؛ هم چنین برای ارتقای سطح دانش کشاورزی و توان مند سازی بومیان مستقر، روش های ارشادی-ترغیبی، برای حفظ منابع در معنای ژرف آن، و پیش گیری از بروز قیود منفی اجتماعی و اقتصادی، مناسب است؛ احیا و اجرای صحیح کاداستر جامع، ابزار بسیار مطلوبی برای حفظ منابع در تمام زمینه هاست؛ هم چنین مطالعات در سطح ناحیه ای انجام شده است؛ ابزار تحقیق سامانه های مکان محور و روش تحقیق مطالعه ی موردی است.
كلمات كليدي : پهنه بندی اقلیمی، مهندسی و مدیریت منابع آب، پتانسیل یابی کشت گلخانه ای و پدافند غیرعامل
تاريخ دفاع : 1397-04-23