بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900753903
نام و نام خانوادگي : سارا آلادپوش
عنوان پایان نامه : طرح مرمت و احیاء باغ عباس آباد نطنز
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت واحياءبناهاوبافتهاي تاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهندس سیّد محمد بهشتی شیرازی
استاد مشاور () : ,
چكيده : باغ عباس آباد نطنز، از باغهای تاریخی قرن یازدهم هجری مقارن با دورۀ صفوی می باشد، مجموعه ای است که با پیوند با محیط پیرامون و موقعیت ساختاری اش، نمود متفاوتی در میان باغهای تاریخی دارد. قرارگیری آن در منطقه ییلاقی نطنز و نیز دامنه کوه کرکس به لحاظ منظری از وجوه برجسته آن بشمار می آید.پژوهش پیِش رو در جهت بازنمایی ساختار اولیه اثر با استناد به متون تاریخی و همچنین مقایسه تطبیقی با گونه های مشابه آن و درنهایت، بـا انطباق لایه های مختلـف اطلاعاتی و تحلیل آنها سعی در رسیدن به الگویی بـرای بازسـازی تـاریخی باغ داشته است. نگرشی به ساختار کلی مجموعه که باغ را جزئی از آن می داند و آن را به مثابه منظومه ای در تعامل با بستر شکل گیری اش می بیند، یکی از رویکردهای این مطالعه بوده است. افزون بر این، هدف از بررسی چنین موضوعی، نگاه دقیقتر به باغهای تاریخی خارج از شهر و منزلگاهی است. آسیب شناسی باغ و بستر آن و نهایتاً ارائه راهکاری به منظور احیای باغ نیز از نگاه نگارنده دور نمانده است. یافته هایی که در حوزۀ این مطالعه به دست آمده است آغازی، درراستای شناخت گونه ای از باغهای می باشد که مبنای آن بر مطالعات علمی نهاده شده است. نزدیک شدن به ماهیت اثر با نظر به واقعیتهای موجود و پرهیز از ابعاد فرا واقعیتی و تدقیق در ریشه ها، راهی در نگرش درست، از موضوع را پیش رو قرار می دهد.نظر به اینکه موقعیت باغ عباس آباد نطنز در بیرون از شهر و نزدیک به پایتخت صفوی بود، لذا مباحثی که طرح می گردد متمایز از گونه های باغهای شهری است و روندی متفاوت را در تحقیق، طلب می نماید.در روند تحقیق، تلاشی در راستای شناسایی گیاهان اصیل باغ گشته است و نیز فرضیۀ شکارگاه بودن آن مورد بررسی قرار گرفت. نگاهی دقیق به زمینۀ پیدایش باغ، منجر به روشن گردیدن ابعاد پنهان، که در پیوند با باغ رسمی بودند گردید، اجزایی چون، معدن سرب و روی، بقایای قبرستانی قدیمی و سکونتگاه نخستین را میتوان از یافته های این رساله، ذکر نمود. همچنین،عوامل شکل گیری دو حصار پیرامون باغ موردتوجه قرار گرفت. در حیطه عناصر معمارانه، به وجود مکان اقامتی ساباط در مجاور باغ پی برده شد، همچنین به دلیل ذکر نشدن این باغ در متون با نگاهی به مسیرهای منتهی به آن در دوره های تاریخی گوناگون، پرداخته شد.تحقیق اخیر نشان می دهد که وجوه بسیاری از باغها، مورد بررسی پژوهشگران قرار نمی گیرد که به نظر می رسد نقش مهمی در شناخت ساختار و شکل گیری آنها داشته است و پرسشهای تازه ای را در این حوزه، مطرح می سازد. در طرح مرمت و احیای باغ با تطبیق الگوی فضایی شرقی که برگرفته از هنرهای رزمی کشور چین می باشد و اندیشه ای همگون با طبیعت انسان و محیط پیرامونش دارد، در راستای یگانگی بیرون (باغ) و درون (انسان) و تبادل جوهرجاری در آنها که منتج به درک ناب از حضور آدمی، آنگونه که هست می گردد، باغ تای چی و چی کنگ انتخاب گردید و آنرا گزینه ای مناسب در جهت ادامه حیات باغ دانسته شد.
كلمات كليدي : باغ عباس آباد نطنز، صفوی، طرح مرمت و احیاء.
تاريخ دفاع : 1393-11-08