بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940180120
نام و نام خانوادگي : محبوبه عابدي
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی درجهت بهبود ایمنی و سلامت در مراکز بهداشت شهرستان پاکدشت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
چكيده : سازمان ها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود به افکار و اندیشه‏های نو و تازه نیاز دارند تا بتوانند پویایی خود را تضمین کنند در غیر این صورت به زوال و نابودی محکوم خواهند شد. یکی از عوامل مؤثر در بروز نوآوری در سازمان فرهنگ سازمانی است که می‏تواند پیش‏برنده و یا بازدارند نوآوری در سازمان باشد. در این بین، باتوجه به کارکرد اصلی مراکز بهداشت گسترش علم فرهنگ ایمنی و بهداشت است و منشاء و شالوده علم آنها، خلاقیت و نوآوری است، نوآوری در مراکز بهداشت و علوم پزشکی نسبت به سایر سازمان‏ها اهمیت و ضرورت بیش‏تری دارد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی درجهت بهبود ایمنی و سلامت در مراکز بهداشت شهرستان پاکدشت طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان مراکز بهداشت پاکدشت(260= N)، بودند.نمونه گیری بصورت تصادفی توسط جدول مورگان انجام شده است. ازمیان 152 نفر، 150 نفر پرسش نامه را تکمیل کرده و عودت داندو دو نفر ازتکمیل آن امتناع کردند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید (70/0α>). تجزیه و تحلیل داده‏ها بوسیله نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری در سطح 1 درصد بین تمام مولفه‏های فرهنگ سازمانی با نوآوری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه‏های فرهنگ سازمانی قادر به تبیین 57 درصد از تغییرات واریانس نوآوری می‏باشند. نتایج این تحقیق می‏تواند به مدیران و برنامه‏ریزان مراکز بهداشت در جهت تدوین برنامه‏ها و راهبردها در جهت بهبود ایمنی و سلامت، برای افزایش نوآوری در بین کارکنان کمک نماید.
كلمات كليدي : فرهنگ سازمانی، نوآوری، کارکنان مراکز بهداشت پاکدشت
تاريخ دفاع : 1396-11-07