بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950495933
نام و نام خانوادگي : مسعود کبیری
عنوان پایان نامه : بستر تاریخی کمدی در دوره ی رنسانس با نگاهی به کمدیا دل آرته
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر به چگونگی روند شکل گیری کمدی در دوره رنسانس به ویژه کمدیا دل آرته می پردازد و در پی دستیابی به این پاسخ است که کمدیا دل آرته چگونه و بر اساس چه معیارهایی به وجود می آید، همچنین نظریه های مهم درباره ی کمدی چگونه کمدی را تعریف می کند. پژوهشگر کوشیده است تا به پرسش های یاد شده بر اساس مهم ترین و معتبر ترین مآخذ و بر بنیاد روش های تحلیلی، توصیفی، تاریخی و تطبیقی پاسخ دهد. پژوهشگر ضمن توصیف و تحلیل کمدی در رنسانس، نگاه های متفاوت به کمدی، کمدیا دل آرته؛ پس از بررسی چگونگی شکل گیری کمدی به ویژگی های اساسی و بنیادین کمدیا دل آرته می پردازد. این پژوهش نه تنها جنبه های کمدی را روشن می کند، بلکه می تواند با پرداختن به اهمیت کمدی (به ویژه کمدیا دل آرته)، زمینه هایی برای مطالعه ی نظری و در نتیجه نظریه پردازی فراهم کند، همچنین می تواند مایه هایی برای ژرف و گسترده تر ساختن نگاهی دقیق تر به کمدیا دل آرته و اینکه کمدی چطور ظهور می کند وچگونه تبدیل به یک نیاز اساسی در تئاتر امروز می شود را پیشنهاد نماید.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: کمدی، رنسانس، کمدیا دل آرته
تاريخ دفاع : 1397-06-06