بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940114964
نام و نام خانوادگي : مینا ملاح نژاد
عنوان پایان نامه : تاثیرات جنگ های جهانی بر نقاشان اکسپرسیونیست
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیر تحولات تاریخی، اجتماعی و فناوری مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سبک ها و تغییر دیدگا ههای نظری در عالم هنر و شیوه های اجرا است. این موضوعی است که همواره به عنوان سوژه ای اساسی مورد توجه پژوهشگران بوده است.لازم است که سلسله مراتب تحول هنری در نقاشی، موسیقی و معماری بر همین بستر آنالیز و بررسی شود. این مقاله نقاشی جنگ را مورد بررسی قرار داده و برای انسجام مطالب ارایه شده در خصوص این موضوع، به بررسی تاثیرات جنگ بر نقاشان اکسپرسیونیستی محدود شده است. در مسیر رسیدن به این مقصود پس از توضیح کوتاهی درباره کلیت جنگ و شرایط کلی و وضعیت متفاوت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اروپا پس از جنگ های جهانی اول و دوم به صورت مختصر داده شد و چگونگی تأثیرآنها در هنر نقاشی با تاکید بر جنبش اکسپرسیونیستی بررسی می شود. در ادامه هنرمندانی چون جسپر جونز، کته کلویتس، جکسون پولاک و... که متأثر از جنگ بودند معرفی می شوند و آثاری ازین دست مورد مطالعه قرار میگیرد. هر یک از هنرمندان به صورت مستقل نوعی نگاه اعتراضی و اجتماعی به سیاست جنگ داشتند و به خوبی می توان باز تاب جنگ را در آثار آنان مشاهده کرد. در نهایت با استفاده از تجزیه تحلیل به هر ترتیب چه در دوران های مختلف هنری، چه مدرن و چه پست مدرن که بازگشتی به سنت نقاشی و تجربیات گذشته را با خود به همراه داشته، نقاشانی بودند که همچنان جنگ را مانند گناهی تاریخی و نابخشودنی به خود و انسانها گوشزد می کنند. کلمات کلیدی: جنگ جهانی، اکسپرسیونیست، نقاشی، تاثیرات جنگ
كلمات كليدي : جنگ جهانی، اکسپرسیونیست، نقاشی، تاثیرات جنگ
تاريخ دفاع : 1396-06-10