بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940035863
نام و نام خانوادگي : علیرضا خادم مشکین شجاعی
عنوان پایان نامه : عنوان:بهبود راندمان و بررسی عددی کلکتور خورشیدی لوله تخلیه به کمک نانوسیال گرافن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
چكيده : در این مطالعه عددی تاثیر استفاده از نانو سیال گرافن با درصد وزنی های مختلف نانو ذرات ، در انتقال حرارت کلکتور لوله ای تحت خلاء دارای لوله خمیده با زاویه 180 درجه بررسی شده است و خصوصیات آن با آب خالص و آلومینیوم اکسید مقایسه شده است . همچنین تاثیر آن بر انتقال حرارت و راندمان کلکتور مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور دمای متوسط خروجی در دبی جرمی های مختلف ، بازده گرمایی کلکتور ، ضریب انتقال حرارت جا به جایی ، عدد ناسلت متوسط و تاثیرشار حرارتی بر پارامترهای حرارتی محاسبه شده است . دیواره های کانال مربوطه با سطح مقطع دایره تحت شرایط متقارن حرارتی قرار دارند . نانو سیال از درون لوله خمیده جریان داشته و قسمت خمیده به منظور جلوگیری از اتلاف گرما ، عایق بندی شده است . نانو سیال به صورت نیوتنی ، تراکم ناپذیر ، تک فاز ، همگن فرض شده و جریان آرام در نظر گرفته شده است . انتقال حرارت جابه جایی از نوع اجباری بوده ، معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود حل و برای ارتباط بین فشار و سرعت از الگوریتم سیمپل استفاده شده است . مطالعه برای حالت های مختلف به ازای درصد وزنی نانو ذرات در محدوده 0/05 تا 0/1 انجام شده است . برای مدل کردن هندسه مورد مطالعه و شبکه بندی آن و نیز تحلیل و بررسی نتایج عددی از نرم افزار انسیس- فلوئنت استفاده شده است . نتایج نشان می دهند به ازای افزایش درصد وزنی ذرات نانو ، بازده گرمایی و پارامترهای مربوط به انتقال حرارت در کلکتور افزایش یافته است . کلمات کلیدی : نانو سیال گرافن ، کلکتور لوله ای تحت خلاء ، لوله خمیده ،نانو سیال تک فاز همگن ، جریان آرام ، جابه جایی اجباری ، انرژی خورشیدی
كلمات كليدي : نانو سیال گرافن ، کلکتور لوله ای تحت خلاء ، لوله خمیده ،نانو سیال تک فاز همگن ، جریان آرام ، جابه جایی اجباری ، انرژی خورشیدی
تاريخ دفاع : 1397-04-27