بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940068266
نام و نام خانوادگي : زهره مقیسه
عنوان پایان نامه : پیش تغلیظ داروی سفتازیدیم در نمونه های حقیقی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده با ترکیبات طبیعی و شیمی سبز با رویکرد بهینه سازی طراحی آزمایش
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روش استخراج فاز جامد و روش اسپکتروفتومتری برای پیش تغلیظ و اندازه گیری داروی سفتازیدیم در نمونه های حقیقی مانند پلاسما و ادرارانسان و با استفاده از نانوذرات Fe3O4پوشش داده شده با سدیم دو دسیل سولفات و نانوذره کیتوسان مغناطیسی به عنوان ماده استخراج کننده سریع و ساده می باشد.خواص بی نظیر نانوذرات Fe3O4ونانو ذرات کیتوسان مغناطیسی مانند مساحت سطح بالا و قدرت مغناطیسی قوی باعث شده در روند استخراج فاز جامد مغناطیسی بطور موثری بکار گرفته شود.بعد از پیش تغلیظ ،اندازه گیری غلظت با دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis درطول موجnm 400-200 انجام شد. منحنی کالیبراسیون برای هر دو جاذب بررسی شد و ضریب همبستگی9984/0=R2برای نانوجاذب اکسید آهن و 9966/0=R2برای نانو جاذب کیتوسان مغناطیسی بدست آمد. در این روش پارامترهایی از جمله pH،مقدار SDS و نانوجاذب،حجم محلول ، زمان استخراج،نوع و مقدارحلال و زمان واجذب بهینه شد.حد تشخیص (LOD) برای نانوجاذب اکسیدآهن و نانوجاذب کیتوسان مغناطیسی به ترتیب0625/0 و 09/0 ، حد اندازه گیری کمی (LOQ) 208/0 و 3/0فاکتور غنی سازی 514/4و 664/14 ، فاکتور پیش تغلیظ 67/16 و 25 بدست آمد. نتایج تجربی نشان می دهد روش پیشنهادی برای آنالیز داروی سفتازیدیم در نمونه های بیولوژیکی مناسب بوده است.
كلمات كليدي : سفتازیدیم ، نانوذرات مغناطیسی ، ترکیبات طبیعی
تاريخ دفاع : 1396-10-28