بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940083393
نام و نام خانوادگي : نسیم نوراللهی رومنی
عنوان پایان نامه : پیش تغلیظ داروی سفوتاکسیم سدیم در نمونه های حقیقی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده با ترکیبات طبیعی و شیمی سبز با رویکرد بهینه سازی طراحی آزمایش
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روش استخراج فاز جامد و روش اسپکتروفتومتری برای پیش تغلیظ و اندازه گیری داروی سفوتاکسیم سدیم در نمونه های حقیقی مانند پلاسما و ادرارانسان و با استفاده از نانوذرات Fe3O4پوشش داده شده با سدیم دو دسیل سولفات و نانوذره کیتوسان مغناطیسی به عنوان ماده استخراج کننده سریع و ساده می باشد.خواص بی نظیر نانوذرات Fe3O4ونانو ذرات کیتوسان مغناطیسی مانند مساحت سطح بالا و قدرت مغناطیسی قوی باعث شده در روند استخراج فاز جامد مغناطیسی بطور موثری بکار گرفته شود.بعد از پیش تغلیظ ،اندازه گیری غلظت با دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis درطول موجnm 400-200 انجام شد. منحنی کالیبراسیون برای هر دو جاذب بررسی شد و ضریب همبستگی999/0=R2برای نانوجاذب اکسید آهن و 990/0=R2برای نانو جاذب کیتوسان مغناطیسی بدست آمد. در این روش پارامترهایی از جمله pH،مقدار SDS و نانوجاذب،حجم محلول ، زمان استخراج،نوع و مقدارحلال و زمان واجذب بهینه شد.حد تشخیص (LOD) برای نانوجاذب اکسیدآهن و نانوجاذب کیتوسان مغناطیسی به ترتیب026/0 و 073/0 حد اندازه گیری کمی (LOQ) 121/0 و36/0 ،فاکتور غنی سازی 11و36، فاکتور پیش تغلیظ 10و25 بدست آمد. نتایج تجربی نشان می دهد روش پیشنهادی برای آنالیز داروی سفوتاکسیم سدیم در نمونه های بیولوژیکی مناسب بوده است.
كلمات كليدي : سفوتاکسیم سدیم ، نانوذرات مغناطیسی ، ، با ترکیبات طبیعی
تاريخ دفاع : 1396-10-28