بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930574023
نام و نام خانوادگي : فاطمه محمدی اصل
عنوان پایان نامه : طراحی و مهندسی محوطه پیرامونی کارخانه های شن و ماسه جهت کاهش اثرات زیست محیطی و زیان بار (مطالعه موردی: کارخانه شن و ماسه شن ریزان غرب)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : طراحی محیط زیست
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی فرحپور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی جهانی
چكيده : نگرانی‌هایی که در مورد پیشرفت روزافزون صنایع و کارخانه‌ها در جوامع امروزی مطرح است، بحث آلودگی‌های زیست محیطی است. طی سال‌های گذشته، توسعه‌ی صنایع و تخلیه‌ی گازها و گرد و غبارهای ناشی از فرآیند کارخانه جات و معادن و همچنین گرد و غبارهای طبیعی بر کیفیت هوای اطراف ما آثار جدی داشته است. ذرات معلق معدنی که از معادن سنگ، شن و ماسه و ... در محيط اطراف رها مي‌گردند، جوامع را با چالش زيست محيطي مهمي روبرو ساخته است. تنها راه مناسب جهت کاهش چنین آلودگی هایی ایجاد فضای سبز کافی در مناطقی است که منبع آلاینده وجود داشته و تأثیر خطرناکی بر سلامت مردم دارد. هدف از این پژوهش طراحی مدل مناسب جهت ایجاد فضای سبز در محوطه معدن شن و ماسه شن ریزان غرب است. در این پژوهش با استفاده از موقعیت منطقه، اقلیم منطقه، بادخیزی، شرایط خاک منطقه و میزان آلودگی گونه های مناسب و مقاوم تعیین گردید. مناطق مناسب جهت ایجاد فضای سبز با ارزیابی تصاویر ماهواره ای و هوایی در طی سه سال متوالی تعیین شد. گونه های مناسب از نظر مورفولوژی برگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت دو مدل طرح فضای سبز برای اطراف اماکن و همچنین اطراف ادوات طراحی گردید. به گونه ای که طرح فضای سبز اطراف اماکن متراکم، و فضای سبز اطراف ادوات نیمه متراکم باشد. نتایج این طرح به صورت نقشه های موردی در فصل چهارم ارائه شده است. کلمات کلیدی: معدن شن و ماسه، ذرات معلق، طراحی، فضای سبز، آلودگی
كلمات كليدي : معدن شن و ماسه، ذرات معلق، طراحی، فضای سبز، آلودگی
تاريخ دفاع : 1395-06-29