بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940442782
نام و نام خانوادگي : شبنم طالبی
عنوان پایان نامه : تعیین ویژگی‌های موثر در طبقه بندی ندول‌های سرطانی ریه بر مبنای شبکه هوشمند آموزش دیده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فرداد فرخی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد دادگستر ,
چكيده : ابتدا تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه از پایگاه داده LIDC استخراج شده است. الگوریتم افزایش تباین، جهت بهبود کیفیت به تصویر اعمال شد. سپس با استفاده از آستانه گذاری و عمگر ریخت شناسی گشودن تصویر بخش بندی شده و سپس نقاط مشکوک به ندول استخراج شدند. در مرحله ی بعد، 33 ویژگی در حوزه ی مکان (آماری)، در حوزه ی فرکانس و در حوزه ی زمان_مقیاس از مناطق مشکوک ندول استخراج شدند. جهت انتخاب ویژگی موثر از میان ویژگی‌های استخراج شده، از روش UTA و آنالیز اجزای اصلی استفاده شده است. در نهایت ویژگی‌های انتخاب شده به طبقه بند ماشین بردار پشتیبان وارد شده است. این الگوریتم با دقت، 82.46%، صحت، 86.56%، منحصر به فردی، 92.96% و حساسیت، 72.16% تصاویر توموری و غیرتوموری را از هم مجزا می کند.
كلمات كليدي : ندول ریوی. سرطان ریه. تصاویر سی تی اسکن. پردازش و آنالیز تصاویر پزشکی. بخش بندی
تاريخ دفاع : 1996-09-19