بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940201749
نام و نام خانوادگي : پروین سادات هاشمی نیا
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت سامانه بینی الکترونیکی جهت تشخیص مخلوط های گازی بر اساس طراحی و تغییر ساختار آرایه حسگر گاز
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهزاد بهرامی نژاد
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
کیوان معقولی
چكيده : یکی از مسائل چالش برانگیز در تحقیقات فعلی در مورد دستگاه های ماشین بویایی، که اغلب به نام بینی الکترونیکی نامیده می‌شوند، چگونگی و نحوه تقریب زدن یا پیش بینی پاسخ حسگر به مخلوط گازی است. هنگامی که هر بو توسط مجموعه ای منحصر به فرد از ترکیبات طعم دهنده تولید می‌شود، ترکیبی از این مجموعه های طعم دهنده منحصر به فرد، برای بینی ها با تعداد محدودی از عناصر در آرایه حسگر آن، یک چالش سنجش ایجاد می‌کند. این پژوهش یک روش برای حل این چالش، روشی را پیشنهاد می‌کند که طراحی و ساخت یک سامانه بینی الکترونیکی جهت تشخیص مخلوط های گازی بر اساس طراحی و تغییر ساختار آرایه حسگر گاز است. در این مطالعه، سامانه ای طراحی شد که از 12 حسگر گاز برای تشخیص اجزای مخلوط گازی بهره می‌برد و نتایج حاصل از آن، با استفاده از روش های پیش پردازش و پردازشی، سیگنال را جهت استخراج ویژگی آماده می‌سازد و سپس با بهره گیری از روش آنالیز مولفه های اصلی(PCA) در جهت کاهش تعداد ویژگی‌ها، ورودی طبقه بندی کننده های مورد نظر از جمله ماشین پشتیبان را برای دریافت نتیجه نهایی آماده می‌سازد. تجزیه و بازسازی سیگنال بر اساس تحلیل موجک و رگرسيون بردار پشتیبان برای پيش بينی پاسخ حسگر به مخلوط های گازی اتخاذ شده است. ما دریافتیم که روش پیشنهاد شده، پیش بینی خوبی را در هنگام استفاده از نسبت های مختلف مخلوطی از گازها فراهم می‌کند. کلید واژه : بینی الکترونیکی، مخلوط های گازی ، پاسخ حسگر ، ماشین بردار پشتیبان، تجزیه و تحلیل و بازسازی توسط ویولت
كلمات كليدي : بینی الکترونیکی، مخلوط های گازی ، پاسخ حسگر ، ماشین بردار پشتیبان، تجزیه و تحلیل و بازسازی توسط ویولت
تاريخ دفاع : 1397-07-24