بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940100553
نام و نام خانوادگي : مسعود سامی
عنوان پایان نامه : آرایش بهینه بادبندهای با خروج از محوریت در سازه های میان مرتبه فولادی به روش الگوریتم سنجاقک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : لطف الله پورفرج ,
چكيده : مهاربند های واگرا ازجمله سیستم های مقاوم در برابر جانبی هستند که همراه با قابهای ساده ویا قاب های خمشی برای مقابله با نیروهای ناشی از زلزله به کاربرده می شوند.به دلیل سازگاری اینگونه مهاربندها با شرایط معماری استفاده از آن ها درساختمان های معمولی بسیار رایج می باشد. مزیت اصلی مهاربندهای واگرا درمقایسه با مهاربندهای همگرا شکل پذیری مناسب آن ها همراه با سختی می باشد.به همین دلیل استفاده ازاین سیستم در ساختمان های بلند که امکان استفاده از مهاربند همگرا وجود ندارد روزبه روز در حال افزایش می باشد،بنابراین درمراحل مختلف طراحی واجرای آنها لازم است دقت کافی به عمل آید که شکل پذیری وسختی مناسب تامین گردد. به دلیل رفتار مناسب اینگونه مهاربندها آیین نامه های مختلف از جمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ضریب رفتار این سیستم را در مقایسه با مهاربندهای همگرا بیشتر می گیرد به همین دلیل شکل پذیری بیشتری ازسیستم مورد انتظار است.از طرفی در طی سالیان اخیربا توجه به اهمیت مسایل اقتصادی وتاثیرآن بر قیمت ساختمان واز طرف دیگر کاهش نیروی زلزله بر سازه،لزوم سبک سازی در سازه ها مورد اقبال وتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.وبا گسترش علوم رایانه شاخه ای بنام بهینه سازی شروع به رشد وگسترش کرد ومورد توجه روزافزون مهندسان کشور، به ویژه در طراحی سازه مورد توجه قرار گرفت. طی سالیان اخیرکارهای گسترده ای بر روی سیستم های سازه انجام گرفت آرایش بهینه بادبند ها به سبب اینکه تاثیر مستقیمی بر پارامترهای وزن وجابجایی داشت مورد توجه و اقبال بیشتری گردید. این پایان نامه مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی سنجاقک(DA) برای تعیین آرایش بهینه مهاربند ها ومینیمم کردن جابجایی و وزن سازه می باشد.نتایج شبیه سازی موفقیت این روش را برای تعیین آرایش بهینه مهاربندها با در نظر گرفتن توابع هدف در نظرگرفته شده را نشان می دهد. کلمات کلیدی: مهاربندهای واگرا، تیر پیوند، پراکندگی در پاسخ سازه، روش های تحلیل سازه،الگوریتم سنجاقک، آرایش بهینه مهاربندها
كلمات كليدي : مهاربندهای واگرا، تیر پیوند، پراکندگی در پاسخ سازه، روش های تحلیل سازه،الگوریتم سنجاقک، آرایش بهینه مهاربندها
تاريخ دفاع : 1397-06-10