بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930571980
نام و نام خانوادگي : نرگس نوریان
عنوان پایان نامه : ارایه شاخص مناسب برای ارزیابی بهداشت حرفه ای در محیط کار با رویکرد HSE
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
احمد جنیدی جعفری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : چكيده :تعیین شاخص مناسب برای ارزیابی بهداشت حرفه ای در محیط های کاری که در بردارنده اطلاعات درست از مدیریت بهداشت حرفه ای باشد از اهمیت زیادی برخودار است. با توجه به حجم بالای واحدهای صنعتی و روند رو به رشد آن در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، و فقدان معیاری به منظور نظارت بر وضعیت بهداشت حرفه ای صنایع و حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین در آن صنایع ،مفهوم جدیدی با عنوان"شاخص کمی بهداشت حرفه‌ای"(QIOH) ایجاد گردید. روش اجرا:این پژوهش مطالعه ای کاربردی – اکتشافی است.جمع آوری اطلاعات در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول با روش دلفی و مرحله دوم با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی داده‌ها(AHP) صورت گرفته است.این مطالعه در مرحله دلفی طی یک گام مقدماتی و سه دور انجام پذیرفته است که در مرحله مقدماتی 5 نفر، در دور اول35 نفر، دور دوم 32 نفر و دور سوم 30 نفر از متخصصان بهداشت بهداشت حرفه ای که با شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مشارکت داشتند.در طی این 4 مرحله نظرات و پیشنهادات متخصصین در خصوص عوامل موثر بر تعیین شاخص بهداشت حرفه ای در قالب کمی و کیفی تعیین شد.در مرحله دوم در انتهای دور سوم دلفی مقایسه زوجی داده ها با روش AHP انجام گرفت و وزن و ارزش کلیه سؤالات چک لیست و گروه های عوامل زیان آور مؤثر بر شاخص بهداشت حرفه ای تعیین شد. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب همبستگی بین گروه های عوامل زیان آور مشخص شده و با استفاده از رگرسیون فرمول شاخص بهداشت حرفه ای(QIOH) تعیین شد سپس با استفاده از فرمول حاصل جمع وزن هر عامل (w) در ارزش آن (q) شاخص QIOH برای گروه های عوامل زیان آور محاسبه گردید.با انتخاب 87 نفر از خبرگان 25 کارگاه صنعتی، مقدار QIOH برای آنها محاسبه شد. سپس صنایع بر اساس مقادیر QIOH در 5 سطح خیلی ضعیف تا خیلی قوی طبقه بندی شدند. نتایج: نتایج به دست آمده از شاخص کمی بهداشت حرفه‌ای(QIOH) نشان می دهد که QIOH یک ابزار ساده و قوی برای ارزیابی و مقایسه عملکرد وضعیت بهداشت حرفه‌ای در کارگاه های صنعتی مختلف است،این نتایج نشان دهنده این است که با توجه به روش معتبر این پژوهش و نقش QIOH در کمک به تصمیم گیرندگان، شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاه‌های صنعتی مختلف رضایت بخش است. واژه های کلیدی:شاخص بهداشت حرفه ای،دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی داده ها 
كلمات كليدي : شاخص بهداشت حرفه ای،دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی داده ها
تاريخ دفاع : 1397-03-07