بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930271930
نام و نام خانوادگي : امیرمهدی خانزاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی ظرفیت نهایی دیوار برشی فولادی مورب نیمه مقید در لبه ها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سهیل منجمی نژاد ,
چكيده : دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها که در آنها ورق فولادی بصورت مستقیم به ستون های اصلی قاب متصل نشده و در عوض به یک جفت ستون فرعی متصل می شود ، جایگزین نوع سنتی دیوار های برشی فولادی می باشند . در این پایان نامه رفتار دیوارهای برشی فولادی مورب نیمه مقید در لبه ها با استفاده از روش اجزا محدود بررسی شده است . برای این منظور با استفاده از نرم افزار آباکوس یک قاب فولادی یک دهانه ، یکبار در یک طبقه ، یکبار در 2 طبقه و یکبار در 3 طبقه با زاویه های مختلف (بین 0 تا 30 درجه) بین امتداد ورق فولادی و محور قائم مدل شده و عملکرد این سیستم تحت بارگذاری جانبی تحلیل شده است . نتایج نشان میدهد که بطور کلی با افزایش زاویه بین امتداد ورق فولادی و محور قائم از 0 تا 30 درجه ، سختی ، مقاومت تسلیم ، ظرفیت نهایی و جذب انرژی سیستم افزایش می یابد . این در حالی است که مصالح بکار رفته تقریبا ثابت بوده و در نتیجه با هزینه تقریبا ثابت عملکرد سیسستم بهبود پیدا می کند . بر اساس نتایج حاصل از تحلیل های مربوط به مدل های 1 طبقه سختی ، مقاومت تسلیم ، ظرفیت نهایی و جذب انرژی با افزایش زاویه بین امتداد ورق دیوار برشی فولادی و محور قائم از 0 تا 30 درجه به ترتیب تا 67% ، 71% ، 36% ، 38% افزایش می یابند . بر اساس نتایج حاصل از تحلیل های مربوط به مدل های 2 طبقه سختی ، مقاومت تسلیم و ظرفیت نهایی با افزایش زاویه بین امتداد ورق دیوار برشی فولادی و محور قائم از 0 تا 30 درجه به ترتیب تا 27% ، 27% و 31% افزایش می یابند . بر اساس نتایج حاصل از تحلیل های مربوط به مدل های 3 طبقه سختی ، مقاومت تسلیم ، ظرفیت نهایی و جذب انرژی با افزایش زاویه بین امتداد ورق دیوار برشی فولادی و محور قائم از 0 تا 30 درجه به ترتیب تا 27% ، 28% ، 33% ، 29% افزایش می یابند .
كلمات كليدي : دیوار برشی فولادی ، نیمه مقید در لبه ، نمودار هيسترزيس
تاريخ دفاع : 1396-10-04