بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930554732
نام و نام خانوادگي : هیوا بیرانوند
عنوان پایان نامه : ارتقا و اعتبار سنجی اجزای اصلی سر دستگاه شتابدهنده خطی برای تولید همزمان فوتون و الکترون درمانی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید محمود آقا میری
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
نوید خالدی
چكيده : مقدمه:از بیم الکترون و فوتون برای درمان تومور ها در رادیوتراپی استفاده می شود.هر بیم مزایا و معایب خود را دارد.که با افزودن هر بیم به بیم دیگرمی تواند مزایای بیم ترکیب شده را افزایش یابد.هیچ تحقیقی بر روی طراحی جدید شتابدهنده برای تولید و ترکیب همزمان بیم الکترون و فوتون صورت نگرفته است.در حال حاضر این تحقیق طراحی جدید شتاب دهنده خطی برای تولید و ترکیب همزمان بیم فوتون و الکترون انجام داده است. هدف: امکان استفاده و ترکیب بیم الکترون و فوتون برای درمان تومورهای نیمه عمقی مانند سرطان های حفره بینی،لب،غدد پاروتید و سرطان سینه و سرو گردن است با ایجاد سوراخ در تارگت و تغییردرفیلتر یکنواخت کننده و شبیه سازی سردستگاه شتابدهنده خطی و اجزای آن توسط کد MCNP مونت کارلو نتایج قابل قبولی را بدست اوردیم . بنابراین زمانی که به یک پرتو با دز سطحی بالاتر از فوتون و یا یک دز عمقی متفاوت از پرتو فوتون و الکترون نیاز داریم پرتو ترکیب شدهم می تواند به عنوان پرتو جایگزین عمل کند. مواد و روش ها: در ابتدا اجزای اصلی سر دستگاه شتاب دهنده خطی واریانCD2300 توسط کد MCNP مونت کارلو شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی یک حفره با قطرهای 0.5 mm،1mm ،2mm ،3mm برای دو ضخامت لایه جذب کننده Brass به اندازه1mm و2mm ،در تارگت با ضخامت1mm و قطر5mm ایجاد که در اثر برخورد کسری از الکترون های تولید شده در خروجی شتاب دهنده خطی به تارگت حفره دار ، تولید پرتو ترمزی (برمزشترالونگ) می شود و کسر باقی مانده الکترون ها از طریق حفره ها عبور می کنند.از ورقه ی پراکنده کننده به ضخامت 0.5mm برای پراکنده کردن الکترون های عبوری بکار رفته است. شبیه سازی برای میدان ها cm²10 ₓ 10 cm² 6 ₓ 6 و cm² 4 ₓ 4 cm²انجام شد. نتایج: از مزایای ترکیب بیم الکترون و فوتون بطور همزمان می توان به کاهش دز سطحی مشابه بیم الکترون و افزایش دز عمقی مشابه بیم فوتون برای درمان تومورهای نیمه عمقی بخصوص در نواحی سر و گردن ، بینی و سینوس ، پستان و ... اشاره کرد. کاهش وابستگی نیمسایه الکترون مطلق با عمق در میدان cm²10 ₓ 10 ومیدان های کوچکتر cm² 6 ₓ 6 و cm² 4 ₓ 4 نیز نام برد. همچنین یک تحقیق مرجع برای بررسی ترکیب و تولید همزمان فوتون و الکترون برای درمان ایجاد خواهد شد و زمان درمان و به تَبَع آن خطای درمان نیز کاهش می یابد، چون مثلاً دیگر نیازی به جایگذاری و خارج کردن اپلیکاتور نخواهد بود.همچنین کاهش وابستگی نیمسایه الکترون مطلق با عمق نیز نام برد با ترکیب میدان الکترونی و فوتونی با توجه به گرادیان زیاد افت دوز در نمودار درصد دوز عمقی (PDD) الکترون و گرادیان کم در نمودار PDD فوتون، یک نمودار PDD جدید یعنی یک کیفیت(Quality)پرتو جدید خواهیم داشت که دوز سطح آن کمتر از الکترون و بیشتر از فوتون خواهد بود و عمق نفوذ آن نیز ما بین الکترون و فوتون میباشد. کلمات کلیدی: رادیوتراپی،شتابدهنده خطی لیناک،بیم الکترون ،بیم فوتون ،بیم میکس شده
كلمات كليدي : رادیوتراپی،شتابدهنده خطی لیناک،بیم الکترون ،بیم فوتون ،بیم میکس شده
تاريخ دفاع : 1397-03-22