بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930552822
نام و نام خانوادگي : فاطمه قمي
عنوان پایان نامه : نقش آنتاگونيست گيرنده 5ht3 هسته اكومبنس بر فراموشي ناشي از اتانول در رتهاي نر ويستار
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهاره پاکپور ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : مفهوم خاص حافظه در واقع همان بازتاب و انعکاس تجربه ها در مغز است. حافظه برای یادگیری، سازگاریو بقای هر موجود زنده ضروری است. هسته اکومبنس یک ساختمان کلیدی زیر قشری است که در روند یادگیری و حافظه مربوط به حوادث هیجانی دخالت دارد و غیر فعال سازی آن این روند را مختل می کند. اطلاعات کلی نشان داد که تشکیل حافظه به طور معمولی نیاز دارد که گیرنده های سروتونینی در هسته اکومبنس، هسته آمیگدال جانبی قاعده ای و ناحیه پیش بصری میانی بیشتر بیان شود. از طرفی اتانول جزء داروهایی میباشد که مورد سوء مصرف قرار می گیرد و حافظه و یادگیري را در مدلهاي مختلف یادگیري تحت تأثیر قرار میدهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آنتاگونیست گیرنده 5-HT3 درهسته اکومبنس بر فراموشی ناشی از اتانول در رتهای نر ویستار می باشدر این مطالعه2گروه اصلی موش صحرایی نر شامل گروه های شم و تجربی در دسترس بود. که هر کدام خود به 2 گروه دیگر تقسیم می شدند و دوزهای متفاوت0.25، 0.5و 1 mg/kg اتانول درون صفاقی و آنتاگونیست سروتونینY-25130 را با دوزهای 1، 0.01و 0.001 ng/ratرا در درون هسته اکومبنس در هر موش دریافت نمودند. ابتدا موش ها تحت جراحی کانول گذاری در هسته اکومبنس با کمک دستگاه استریوتکس قرار گرفتند و سپس در تست های بررسی حافظه از دستگاه Step-Through استفاده شد.جهت آنالیز آمار از واریانس یکطرفه و بدنبال آن تست توکی استفاده شد ‌آناليز نتایج نشان داد كه تزريق25130- Y قبل از آموزش در درون هسته اکومبنس در بالاترین دوز خود مخالف تثبیت حافظه می باشد. مقایسه دوزهای مصرفی اتانول حاکی از این است که با افزایش دوز کاهش تثبیت حافظه را خواهیم دید. از طرفی آناليز ها نشان داد كه دوزهای متفاوت Y-25130 باعث بازگشت حافظه اجتنابی تخریب شده توسط اتانول در روز آزمون، به طور معنی دار نمی شود. دیده شد که بیشترین تخریب با کمترین دوز آنتاگونیست سروتونین قابل اصلاح است. و با هم رابطه عکس دارند. در نهایت از نتایج می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که در هسته اکومبنس گیرنده های سروتونینی وجود دارند که می توانند نسبت به پایین ترین دوزهای آنتاگونیست خود اثر مثبت سروتونین برحافظه را پدیدار کنند و اثرتزریق درون صفاقی اتانول را که منجر به اثرات کاهندگی حافظه در مغز می شود را اصلاح کنند و به این ترتیب اثر تخریبی اتانول بر حافظه را بهبود بخشند. کلمات کلیدی: حافظه- اکومبنس- سروتونین- اتانول- رت. 
كلمات كليدي : حافظه- اکومبنس- سروتونین- اتانول- رت.
تاريخ دفاع : 1396-11-08