بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950242280
نام و نام خانوادگي : فاطمه كرمي
عنوان پایان نامه : بهینه سازی بیان پروتئین نوترکیب رتپلاز در باکتری اشرشیا کلی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مهدي ارجمند
چكيده : رتپلاز، فعال کننده پلاسمینوژن نوترکیب، یک عامل لخته شکن مؤثر است که به طور گسترده در درمان بیماری های حاد قلبی و سکته مورد استفاده قرار می گیرد. این پروتئین نوترکیب در میزبان اشرشیاکلی تولید می شود. در این بین عامل محدود کننده تولید پروتئین نوترکیب با این میزبان، شامل دانسیته پایین این میزبان در طی کشت می باشد. یکی از راهکارهای مؤثر استفاده از روش القاء خودکار می باشد. در این پژوهش برای تعیین محیط کشت مناسب به منظور تولید به روش القاء خودکار، 21 محیط در حجم 20 میلی لیتر با یک محیط پایه و سه پارامتر شامل: لاکتوز و IPTG به عنوان القاگر و گلوکز به عنوان منبع کربن با غلظت های متفاوت برای انجام مقایسات مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گذشت مدت زمان 15ساعت انکوباسیون، سلول ها با استفاده از سانتریفیوژ جمع آوری شدند، با استفاده از اولتراسونیک سلول ها شکسته شدند و در محلول اوره 8 مولار حل گردید. سپس با استفاده از SDS-PAGE و رنگ آمیزی کوماسی بلو R-250، میزان کیفی پروتئین بررسی شد و با استفاده از روش برادفورد، میزان کل پروتئین با چهار غلظت 50، 100، 150 و 200 میکروگرم از پروتئین استاندارد محاسبه شد. نتایج با استفاده از نرم افزارImage Lab دانسیتومتری آنالیز گردید. نتایج شامل: دانسیته سلولی، بازده تولید پروتئین و درصد خلوص پروتئین با استفاده از نرم افزار Design expert و در سطح آماری 5% مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتا، دو محیط به عنوان محیط بهینه توسط نرم افزار مدل سازی گردید که با توجه به نتایج حاصل شده لاکتوز، IPTGو گلوکز تأثیر بیشتری بر روی بازده تولید و خلوص پروتئین در محیط کشت القاء خودکار داشته است. هر چه غلظت IPTG کمتر باشد میزان بیان پروتئین افزایش می یابد به طوریکه حتی در صورت عدم استفاده این ماده، میزان بیان افزایش یافته است. زیرا علاوه بر اینکه لاکتوز بعد از گلوکز به عنوان دومین منبع کربن مصرف می شود، به عنوان ماده القاگر هم عمل می کند، مانند IPTG خاصیت سمی بودن را برای میزبان ندارد، ارزان قیمت تر از IPTG است و به سادگی تلقیح می شود. همچنین در این روش حجم فاضلاب، حجم محیط کشت مصرفی و هزینه های تولید کاهش می یابد.بنابراین این روش نسبت به IPTG برتر است و القاء خودکار بر میزان تولید پروتئین رتپلاز مؤثر می باشد به طوریکه تولید بالایی از نظر دانسیته سلولی و میزان پروتئین بدست آمده ایجاد کرده است. 
كلمات كليدي : پروتئین رتپلاز کشت فاضلاب
تاريخ دفاع : 1397-06-06