بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940032948
نام و نام خانوادگي : الهام طباخی
عنوان پایان نامه : بررسی نقوش تزیینی و هندسی (گره) در نگاره های شاهنامه ی بایسنقری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ناصر آراسته ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
چكيده : نقاشی یا نگارگری شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است و در واقع مشهورترین و ارزنده ترین نمونه های هنر تصویری ایران را می توان بر صفحات نسخه های خطی و مرقعات ملاحظه کرد. این نقاشی ها بیشتر به صورت مصورسازی کتب ادبی ( ورقه و گلشاه، کلیله و دمنه و.. )، علمی و فنی ( التریاق، الادویه المفرده و..) تاریخی ( جامع التواریخ و..) و برخی کتب مذهبی می باشد. شاهنامه بایسنقری، شاهکار مکتب نگارگری هرات به تاریخ 833 هـ . ق در کتابخانه سلطنتی شاهزاده ی تیموری، بایسنقر میرزا ساخته شده است. نفشمایه های گیاهی و هندسی در این بناها با دقت بسیار صورت گرفته است. هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی نگاره های دارای نقوش تزیینی و هندسی(گره) در این شاهنامه است تا با مقایسه آنها با یکدیگر، و یافتن وجوه مفارقت و مشابهت میان آنها بتوان به شناختی بهتر و عمیق‌تر از این عناصر تزیینی دست یافت. اطلاعات این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای گردآوری شده و روش این پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی می باشد. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که نقش مایه های این شاهنامه را به پنج دسته می توان تقسیم کرد: نقوش ختایی، اسلیمی، نقوش هندسی، جانوری و نقوش ترکیبی تقسیم بندی کرد. نقوش ختایی بیشتر در طبیعت، لباس و همچنین بر روی تخت پادشاه ترسیم شده، نقوش اسلیمی اغلب در معماری و در برخی از نگاره های برروی سپرهای جنگجویان ترسیم شده است. این نقوش بیشتر به صورت واگیره ای کوچک تکرار شده است. نقوش هندسی نیز در معماری و همچنین سپر جنگجویان نقش شده است. نگاره های دارای موضوع جنگ دارای کمرین تزئینات و صفحات تذهیب دارای بیشترین تزئین است. واژگان کلیدی: دوره تیموری، شاهنامه بایسنقری، نگارگری، نقوش تزئین
كلمات كليدي : دوره تیموری، شاهنامه بایسنقری، نگارگری، نقوش تزئین
تاريخ دفاع : 1396-10-03