بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950064284
نام و نام خانوادگي : معصومه یانقی
عنوان پایان نامه : تاثیرات آموزش تئاتر در پرورش خلاقیت کودکان 3 تا 6 ساله
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نمایش خلاق بر میزان خلاقیت کودکان در آموزشگاه ودا واقع در منطقه 5 شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش 22 کودک بودند که بطور تصارفی در دو دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. این مطالعه حدود 16 هفته به طول انجامیده. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت کودکان بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط مربی در مورد همه کودکان تکمیل شد.با استفاده از روش آلفای کرانباخ ضریب پایایی پرسشنامه با 94درصد محاسبه شد. نتایج بدست آمده از آزمونها در دو گروه با هم محاسبه شدند. به منظور تجزیه تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی، میانگین، واریانس و انحراف معیار دو گروه محاسبه شد. در سطح آمار استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t همبسته و t مستقل استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که بین شاخص های خلاقیت در کودکان دو گروه مورد مطالعه، تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بدین معنی که نمایش خلاق می تواند موجب افزایش میزان خلاقیت کودکان شود.
كلمات كليدي : درام خلاقانه، خلاقیت، کودکان پیش دبستانی.
تاريخ دفاع : 1397-06-10