بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940020787
نام و نام خانوادگي : ایرج خوش جمال فکری
عنوان پایان نامه : بررسی ترموالاستیک غیرکوپل استوانه های جدارضخیم ساخته شده از مواد تابعی تحت تاثیر شوک حرارتی بر اساس حرارت لرد-شولمن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین مهبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر علی طباطبایی ,
چكيده : در این پژوهش، بررسی ترموالاستیک غیرکوپل استوانه های جدارضخیم ساخته شده از مواد تابعی تحت تاثیر شوک حرارتی بر اساس حرارت لرد-شولمن تابعی ارائه شده است. استوانه ساخته شده از مواد تابعی با تغییر خصوصیات مکانیکی در جهت شعاع به صورت تابعی تغییر میکند. حل تحلیلی معادلات ، با استفاده از تبدیل لاپلاس و به کارگیري سريهاي توانی صورت گرفته است. با استفاده از شرایط مرزي در سطوح داخلی و خارجی، پارامترهاي مجهول تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده، با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس به حوزه زمانی تبدیل شده اند. اثر پارامترهای مختلف مانند تاخیر‌زمانی، شوک حرارتی برروی درجه حرارت، جابه‌جایی و تنش های شعاعی و محیطی بررسی شده‌است. روش تحلیلی ارائه شده، زمینه مناسبی براي بررسی تنشهاي شعاعی و محیطی در استوانه تحت بارهاي دمایی مختلف فراهم میکند. براي صحه‌گذاري روش حاضر، نتایج عددي با نتایج موجود در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است. نتایج به‌دست آمده، تطابق قابل قبولی با نتایج پژوهش‌هاي پیشین دارد.
كلمات كليدي : ترموالاستیک ، استوانه های جدارضخیم ، مواد تابعی
تاريخ دفاع : 1397-04-13