بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940024299
نام و نام خانوادگي : بهناز محمدی فرد
عنوان پایان نامه : افزایش دوام و ماندگاری صیفی جات باپوششهای خوراکی حاوی ژل آلوئه ورا و کتیرا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع غذایی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آزاده سادات شکرابی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
چكيده : با توجه به پیشرفت های انجام شده در طی سال های اخیر در صنایع بسته بندی بویژه در بخش صنایع غذایی، بحث مربوط به فیلم های خوراکی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان صیفی جات گوجه فرنگی با فسادپذیری بالا ، نمی توان آن را برای مدت طولانی نگهداری کرد ولی با استفاده از تکنولوژی پس از برداشت میتوان تاحدودی این فسادپذیری را کنترل نمود. در پژوهش حاضر، به منظور بهبود ویژگیهای فیزیکی، میکروبی و ماندگاری گوجه فرنگی با سه ترکیب ژل آلوئه ورا- کتیرا با نسبتهای متفاوت ( 0:0، 50:50،60:30،30:60 در صد وزنی وزنی ) ، پوشش دهی شد. اثرات پوشش دهی روی کیفیت و ماندگاری گوجه-فرنگی (شامل : درصد کاهش وزن ، PH، محتوای مواد جامد محلول ، اسیدیته قابل تیتر، بازار پسندی ، آنالیز میکروبی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر چشمگیر غلظت ترکیبات مورد استفاده روی گوجه فرنگی های پوشش داده شده در بازه های زمانی معین در مقایسه با گوجه فرنگی های (بدون پوشش )نمونه کنترل بودند. آزمايش حاضر به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای ژل آلوئه ورا- کتیرا بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگی انجام گرفت. آزمايش اول و دوم جهت بررسی عمر انبارماني میوه گوجه فرنگی با استفاده از تيمارهای ژل آلوئه ورا- کتیرا (50%-50%) و ژل آلوئه ورا- کتیرا (35%-65%) و ژل آلوئه ورا- کتیرا(65%-35%) انجام شد. پس از تيمار با ترکیبات ذکر شده، میوه ها به مدت 30 روز در انكوباتور و قفسه درآزمایشگاه با دماي℃4 بارطوبت نسبي 90% و دماي ℃23 نگهداري شدند. هر 7 روزيكبار شاخصهاي کاهش وزن، PH، محتوای مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، بازار پسندی و آنالیز میکروبی مورد بررسي قرارگرفتند. هر دو آزمايش به صورت كاملاً تصادفي در3 تكرار انجام شد. نتايج آزمايش اول و دوم نشان داده شد که تیمارهای ژل آلوئه ورا- کتیرا ، اثر معني داري بر شاخص هاي اندازه گيري شده داشت. كمترين PH، مواد جامد محلول، کاهش وزن و میکروبی بيشترين اسیدآلی، ویتامین ث و بازار پسندی در تيمار ژل آلوئه ورا- کتیرا (50%-50%) و ژل آلوئه ورا- کتیرا(35%-65%) بدست آمد كه با ساير تيمارها از نظر آماری تفاوت معني داري(p
كلمات كليدي : صیفی جات ، ژل آلوئه ورا ، کتیرا
تاريخ دفاع : 1397-06-06