بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930383772
نام و نام خانوادگي : تینا حدادی
عنوان پایان نامه : بررسی و تحلیل شاخص های مورد نیاز پایش و ارزشیابی (MEP) در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) (نمونه موردی: استان بوشهر)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي منطقه اي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
رضا احمدیان
استاد مشاور () : ,
چكيده : مناطق ساحلي، در شمار ارزشمندترين نواحي سرزميني قرار دارند. تعامل مستقيم دو اکوسيستم آبي و خشکي، تنوع زيستي بسيار غني را سبب مي شود. توجه آدمي به منابع فراهم شده در نواحي ساحلي و شدت بهره¬برداري هرچه بيشتر و هرچه سريعتر از اين منابع، باعث می¬شود تا این مناطق از تعادل خود خارج شده و نامتوازن رشد کند؛ به همین جهت مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رويکرد توسعه پايدار، مأموريت دارد تا با ايجاد تعادل بين اهداف و اقدامات حفاظتي و اهداف و اقدامات توسعه‌اي در مناطق ساحلي، در خدمت توسعه پايدار قرار گيرد. اعمال مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به دلیل گستردگی و تنوع فعالیت¬ها و اقدامات، نیازمند استقرار نظامی برای پایش و ارزشیابی خود است. بدین ترتیب شاخص¬هایی برای پایش و ارزشیابی در سه عرصه کلان مدیریتی، اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی در نظر گرفته میشود تا وضعیت مناطق ساحلی را بررسی کنند و همچنین این امکان را فراهم می سازد تا سیاست های درست را در راستای کاهش اثرات منفی فعالیت های انسانی در منطقه ساحلی و تقویت اثرات مثبت این فعالیت ها اتخاذ کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا ابتدا شاخص¬های مورد نیاز جهت پایش و ارزشیابی فعالیت های انسانی، در مناطق ساحلی ایران را شناسایی نمود و پس از آن با مطالعات صورت گرفته بر روی شاخص های دیگر کشورها در این حوزه و با استفاده از "مدل، محرک- فشار- وضعیت- تاثیر – پاسخ" (DPSIR)، شاخص هایی را جهت بررسی فعالیت های انسانی در 4 بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ایمنی و سلامت انسانی در منطقه ساحلی استان بوشهر تعیین و تبیین نمود و در ادامه اقدامات و سیاست هایی جهت اصلاح کمیت و کیفیت شاخص های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر شناسایی و تیبیین گردد.
كلمات كليدي : MEP، در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ، ICZM
تاريخ دفاع : 1396-06-21