بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930363359
نام و نام خانوادگي : مهسا طلوعیان شهری
عنوان پایان نامه : تحلیل سه بعدی اثر گوشه های گودهای عمیق بر میزان تغییر شکل ها با در نظر گرفتن نوع پلان و زاویه افقی میخ ها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیرعلی زاد
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی طلوعیان شهری
چكيده : با افزايش تراكم در عرصه هاي محدود و در نواحي پر تراكم شهري، بر تعداد طبقات زير زمين وعمق گودبرداري افزوده گشته است گسترش روز افزون شهرها و نياز به فضاهاي كـار و سكونت از يك طرف و افزايش شديد قيمت زمين در شهرها و از سوي ديگر ضرورت استفاده حداكثري از زمين باعث گشته كه ساختمان هـاي مرتفـع اداري،تجـاري و مسـكوني بـا طبقات متعدد در زير زمين احداث گردند از اين رو با افزايش عمق گودبرداري،خطرات ناپايداري وگسيختگي ديواره هاي گودبرداري به شدت افزايش مي يابد. بدلیل موانع موجود در گودبرداری در فضاهای شهری در برخی مواقع دیواره ی گودها به صورت محدب و مقعر در می آید که تحلیل عملکرد آنها بوسیله ی نرم افزار بسیار حائز اهمیت است. در صورت تعیین تغییرشکل گودها با استفاده از مدلسازی دوبعدی و به صورت کرنش مسطح، اثر هندسه و سختی گوشه ی دیواره ی گود منظور نمی شود، در واقعیت سه بعدی گودها، تغییر شکل در هر مقطع دیوار به هندسه ی گود و فاصله ی مقطع از گوشه ی گود بستگی دارد. در گوشه های محدب ضریب اطمینان پایداری شیروانی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، از طرفی مشاهدات ابزار دقیق نشان می دهد که تغییرشکل افقی دیواره ی پایدار شده و نشست زمین در نزدیک گوشه های مقعر کمتر از مقدار آن در وسط دیواره می باشد. در نظر گرفتن این تاثیر می تواند باعث سبک تر شدن طرح در گوشه ها گردد که موجب صرفه جویی در هزینه وکاهش زمان انجام پروژه می گردد. اگرچه طراحی دوبعدی گود در حالت مقعر به عنوان تحلیل محافظه کارانه شناخته می شود ولی در گوشه هایی که به صورت محدب در پلان وجود دارند این تاثیر اهمیت بیشتری برخودار بوده و مقادیر حاصل از مدلسازی سه بعدی می تواند در تخمین تغییر شکلهای واقعی نسب به مدلسازی دوبعدی بسیار موثر باشد. در این پایان نامه، اثرات مدلسازی سه بعدی گوشه های مقعر با زاویه 90 درجه در دیواره های مسلح شده به شیوه میخ گذاری به عمق 14 متر بررسی شده است. در این مطالعه تاثیر تغییر زاویه افقی مسلح کننده ها در کنج ها و در وسط اضلاع و همچنین الگو و آرایش میخ ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با تغییر زاویه افقی میخ ها در کنج و همچنین در وسط اضلاع، میتوان تعداد مسلح کننده ها را بهینه نموده، در حالی که تغییر شکل ها از حدود مجاز تعریف شده در آئین نامه فراتر نرود. در ادامه خواهیم دید که تغییر زاویه افقی نیلها در برخی موارد تاثیر مثبتی بر کاهش میزان جابه جایی و نشست قسمتهای مختلف گود دارد. همچنان که در برخی حالتها تاثیر کمتری دارد. واژه های کلیدی: گودبرداری عمیق، مدلسازی سه بعدی، میخ گذاری، گوشه های مقعر
كلمات كليدي : گودبرداری عمیق، مدلسازی سه بعدی، میخ گذاری، گوشه های مقعر
تاريخ دفاع : 1397-06-04