بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930417930
نام و نام خانوادگي : علی عزتی
عنوان پایان نامه : تأمین آب اضطراری در شهرهای بزرگ پس از وقوع زلزله (منطقه موردي: آب و فاضلاب منطقه 9 تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی میرزایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
چكيده : امروزه سامانه‌های انتقال آب شهری به‌عنوان یکی از شریان‌های حیاتی، از حساسیت‌های بالایی برخوردارند. در هنگام وقوع زلزله‌های بزرگ، صدمات بسیاری به سامانه توزیع آب وارد می‌شود به‌طوری‌که تعمیر این خرابی‌ها در شبکه بسیار پرهزینه و زمان‌بر است؛ بنابراین از دیدگاه مدیریت ریسک زلزله، وجود ابزاری توانمند که قادر به ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سامانه توزیع آب شهری با استفاده از عوامل کلیدی و مؤثر بر آن باشد، قطعاً امری ضروری است. به همین منظور لازم است که شبکه¬های آب‌رسانی شهری را ازیک‌طرف به نحو مناسبی اصلاح‌کرده تا سبب کاهش آسیب‌پذیری آن در هنگام وقوع زلزله شد و از طرف دیگر، با ارائه برنامه و طرحی مشخص و از پیش تعیین‌شده، آب‌رسانی شرایط اضطراری پس از وقوع زلزله را مدون نموده و از آسیب‌های اجتماعی پس از زلزله نیز کاست. در این راستا مطالعات مربوط به تحلیل آسیب‌پذیری سامانه‌های آب‌رسانی ازجمله اولین مطالعات مهم درزمینۀ ارائه راهکارهای تأمین آب اضطراری پس از وقوع زلزله است. به‌طورکلی این پژوهش در اولین گام به تحلیل آسیب‌پذیری شبکه آب‌رسانی شهری در منطقه 9 تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر آسیب‌پذیری می¬پردازد. سپس با استفاده از نتایج تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حاصل از آسیب‌پذیری شبکه، برنامه‌ای هدفمند برای شرایط اضطراری پس از وقوع زلزله در راستای تأمین آب شهری ارائه می‌کند. مجموع طول خطوط لوله آب این منطقه 194740 متر بوده که شامل لوله‌هایی از جنس پی‌وی‌سی، آزبست، چدن نرم، پلی‌اتیلن، چدن و استیل است. با ترکیب لایه‌های مؤثر بر شاخص آسیب‌پذیری، درمجموع از 194740 متر لوله، 7614 متر در سطح آسیب‌پذیری زیاد، 12366 متر در سطح آسیب‌پذیری متوسط و 174760 متر در سطح آسیب‌پذیری کم برآورد شد. میزان آسیب‌پذیری زیاد و متوسط شامل حدود 10 درصد از کل شبکه بوده است. پس از بررسی شاخص آسیب‌پذیری، محدوده‌هایی را که نیاز به احداث مخزن است در قالب دو سناریوی آسیب‌پذیری زیاد و همچنین آسیب‌پذیری متوسط و زیاد مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و پیشنهاد شد که در قسمت‌های شرقی، جنوبی و به‌صورت ویژه جنوب شرقی مخازنی در محدوده‌های مشخص‌شده احداث گردد. کلمات کلیدی: آب اضطراری – زلزله – تأمین آب – منطقه 9 تهران – شبکه توزیع آب
كلمات كليدي : آب اضطراری – زلزله – تأمین آب – منطقه 9 تهران – شبکه توزیع آب
تاريخ دفاع : 1396-12-15