بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940206182
نام و نام خانوادگي : پریسا اکرمیان
عنوان پایان نامه : بیان تصویری اشعار عارفانه حضرت مولانا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسدالله طبیب زاده
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اكبر نيكان پور
چكيده : در این مقاله سعي بر این شده است که به تفسیر اشعار عارفانه مولانا از زبان عرفا بپردازیم و مسئله ی عشق از دیدگاه مولوی بیان شودو مباحثي در این راستا بررسي شده تا تشبیه هایي که ملموس و قابل تصور برای مخاطب است و مي تواند آن را در قالب تصویر درک و حس کند بیان شده است. در این راستا غزلیات شمس نیز مورد بررسي قرار گرفته که نمایانگر دنیای درون و ناخودآگاه مولانا است که به واسطه ی عناصری چون (فضاسازی)و شگردهای خاص روایي، مانند (جریان سیال ذهن( و انواع (تکگویي) است بیان شده است. در این میان، آن چه اهمیت دارد، تشخیص و تحلیل اشعار و شیوه های روایي است .این مقاله، بررسي انواع (تکگویي دروني)در کنار شگرد (جریان سیال ذهن)و بیان مرز میان این دو روش روایي در غزلیات مولانا پرداخته شده است. کتاب مثنوی تنها نردباني است که مي توان از پله های آن بالا رفت برای حقیقت حقیقي که در نهاد همه انسانها به ودیعه نهاده شده باید آن را به عرصه ظهور رساند ودر این صورت عشق را در قالب تمثیل وتشبیهات محسوس و ملموس آن ها را برای مخاطب خود به تصویر مي کشد. داستان از این جهت که یك واقعیت مجازی است، ادبیات است نه از این جهت که بیاني تصویری و استعاری و یا سمبولیك است، ایماژها و تصاویر ميتوانند عنصر زبان داستان را از دیگر داستانها خلق شده متمایزسازند،در پژوهش انجام گرفته با توجه به داستان ها و تفسیر ابیات ،تصاویری برگرفته از مکتب سورئال خلق شده که این تصاویر با توجه به نوع کارکردشان، در ساخت فضای داستان، صحنه و پردازش شخصیت و عنصر توصیف داستان و اشعار نقش ایفا میکنند. واژه های کلیدی: اشعار،مولانا،عارفانه،ادبیات،تصویر،تفسیر،عشق
كلمات كليدي : اشعار،مولانا،عارفانه،ادبیات،تصویر،تفسیر،عشق
تاريخ دفاع : 1397-06-21