بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910584307
نام و نام خانوادگي : سحر عبدالله زاده فرهمند
عنوان پایان نامه : بررسی ایزوترم های جذبی یون جیوه روی سطح جاذب سیلیکای پوشانده شده به وسیله تارتاریک اسید و مقایسه با جاذب سیلیکا به تنهایی و بررسی اثر pH و اثر غلظت یون جیوه و وزن جاذب در میزان جذب
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم دقیقی اصلی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه روش های متفاوتی برای حذف کاتیون های فلزات سنگین از پساب های معادن و صنایع وجود دارد. جیوه یکی از فلزات سنگینی است که در فاضلاب های صنعتی به وفور یافت می شود. تحقیقات زیادی در زمینه حذف جیوه از محلولهای آبی توسط جاذب های مختلف انجام شده است. هدف از این تحقیق معرفی سیلیکای پوشیده شده با تارتاریک اسید به عنوان یک جاذب در حذف فلز جیوه از محیط آبی می باشد. برای این کار ابتدا سیلیکا به روش سل- ژل با استفاده از روش dropping ساخته شد. سپس تارتاریک اسید روی سطح سیلیکا قرار داده شد، با استفاده از طیف XRDوIR ،قرار گرفتن تارتاریک روی سطح سیلیکا تائید شد، سپس محلول استوک یون جیوه به وسیله اختلاط نمک جیوه (II) استات با آب مقطر تهیه گردید. بالاترین بازده جذب برای استات جیوه (II) در شرایط مختلف زمان، pH و غلظت جاذب مورد مطالعه قرار گرفت و منحنی های جذب در حالت های متفاوت رسم شد. نتایج نشان داد که حداکثر راندمان جذب (91/83 درصد) در6pH= اتفاق می افتد. مشخص شد که جذب جیوه توسط جاذب سیلیکاژل از مدل فروندلیچ با بیشترین ضریب همبستگی 1R2= پیروی می کند.معادله سرعت شبه درجه دوم با ثابت سرعت gr/mg. 0181/0سینتیک جذب را به خوبی توصیف می کند. واژه های کلیدی: سیلیکا ژل ، جذب ، جیوه ، فلزات سنگین ، ایزوترم جذب.
كلمات كليدي : سیلیکا ژل ، جذب ، جیوه ، فلزات سنگین ، ایزوترم جذب
تاريخ دفاع : 1393-11-26