بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930403748
نام و نام خانوادگي : میثم باقری کاهکش
عنوان پایان نامه : واکاوی وتحلیل ویژگی های پست مدرن با رویکرد جامعه شناختی درنمایشنامه های "در انتظارگودو" ،"آخربازی" و رمان "مالون می میرد" اثرساموئل بکت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اردشیر صالح پور
استاد مشاور () : ,
چكيده : پدیده ها و رخدادهای پیرامونی بی شک اولین ایده های موثر برای ذهن های خلاق است.هرآنچه که بر سر بشر آمده سرآغازی است برای نو شدن و نوشتن. ادبیات نمایشی محصول همین ایده هاست. و شکوفا شدن آن باعث کشف و ایجاد سبک ها و نظریه های فراوانی شده است که با نقد و تحلیل، هم باعث پدید آمدن ایده های جدید و در نتیجه رشد ادبیات نمایشی شده است وهم خود در این سایشها به جلو رفته است.پست مدرنیسم و جامعه شناسی پست مدرن که خود محصول این سایشها و رشد هستند سبب و ابزار تحلیل و واکاوی پدیده هایی شده اند که خود از آنها برخواستند. جنگ ،ویرانی، فقر،مال اندوزی، سرمایه داری،مصرف محوری همه از همان پدید ه هایی هستند که با خود چند پارگی، بی هویتی، از خودبیگانگی، انتظار برای پایان اکنون و آغاز فردایی نامعلوم را ایجاد کردند. پست مدرنیسم که هم نقد می کند هم نقد می شود بخشی از تاریخ وضعیت هایی است که تا امروز بشر پشت سر نهاده و مدرنیسم ذهنیتی است که به نوعی خود را در پس پست مدرنیسم پنهان کرده است. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با استفاده از مولفه های تعریف شده و موثر پست مدرنیسم و جامعه شناسی پست مدرنیسم به تحلیل و واکاوی دو نمایشنامه مهم و تاثیر گذار ساموئل بکت بنام "در انتظارگودو"،"آخربازی" پرداخته شود. و در نهایت ظرافت ها و ذهنیت های نویسنده در هنگام خلق اثر کشف شود. واژه های کلیدی: مدرنیسم، پست مدرنیسم،جامعه شناسی پست مدرنیسم،بکت،اگزیستانسیالیسم
كلمات كليدي : مدرنیسم، پست مدرنیسم،جامعه شناسی پست مدرنیسم،بکت،اگزیستانسیالیسم
تاريخ دفاع : 1396-06-14