بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940103403
نام و نام خانوادگي : فرشته فاروقی
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر تشعشعات گاما بر سطوح پلاسمائی مس و منگنز در کارکنان بخش پزشکی هسته ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف: امروزه اشعه گاما به طور گسترده ای در مراکز پرتوپزشکی جهت درمان انواعی از سرطانها استفاده می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات احتمالی دو عنصر مس و منگنز در نمونه های سرم کارشناسان پزشکی هسته ای می باشد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی (Cross sectional) بر روی 30 نفر از پرتوکاران بخش پزشکی هسته ای و همچنین 10 نفر از افراد کنترل انجام گردید. پس از جمع آوری 20 سی سی نمونه خون، نمونه های سرم توسط سانتریفوژ در دور rpm 4000 به مدت 7 دقیقه جداسازی و سپس برای اندازه گیری عناصر مس (Cu) و منگنز (Mn) مورد استفاده قرار گرفتند. غلظت عنصر مس و منگنز به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی با کوره گرافیتی انجام گردید. نتایج: میانگین سنی افراد گروه کنترل و گروه اشعه دیده به ترتیب برابر با 77/5 ± 37 و 38/10 ± 83/41 سال بوده است (171/0=p). میانگین غلظت مس در گروه کنترل (33/25 ± 85/93) تا حدودی اما نه معنی دار (32/0=p) بیشتر از گروه اشعه دیده (66/21 ± 6/85) بوده است. افزایش مدت زمان در معرض قرارگیری با اشعه به طور معنی داری با کاهش غلظت عنصر مس (p=0.05) همراه بوده است. نتیجه گیری کلی: یکی از مکانیسم های اثر منفی اشعه گاما بر روی سلولها احتمالا از طریق کاهش سطح عنصر مس می باشد که ممکن است با افزایش آسیب های اکسیداتیوی همراه باشد. بنابراین، مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در افرادی که شاغل در مراکز پرتو پزشکی می باشند توصیه می گردد، هر چند که این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری می باشد. کلمات کلیدی: اشعه گاما، سرم، مس، منگنز
كلمات كليدي : اشعه گاما، سرم، مس، منگنز
تاريخ دفاع : 1396-10-16